DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190450

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В. ОСЕЦЬКИЙ, В. ПЕТРЕНКО

Анотація


У статті проаналізовано зміст та функції інституцій підтримки підприємництва. Розглянуто класифікацію інституцій в Україні. Проаналізовано інфраструктуру підтримки малого та середнього підприємництва за останні роки. Зазначено державні та недержавні програми підтримки бізнесу, можливості пільгового кредитування, освітні програми. Мета полягає у дослідженні сучасного інституційного середовища для розвитку підприємництва в Україні. Методика. Теоретичною та методичною базою є теорія підприємництва, державного управління, ресурси інституцій підтримки підприємництва. У процесі дослідження використовувались методи узагальнення, порівняння та систематизації. Інформаційною базою роботи було законодавство України, статистичні матеріали Державної служби статистики, дані про стан розвитку підприємницької діяльності відповідних установ. Результати. Проведене дослідження дало змогу класифікувати інституції підтримки підприємництва в Україні та систематизувати можливості, які вони надають для розвитку підприємництва в цілому. Практична значимість полягає в обґрунтуванні доцільності інституційної підтримки підприємництва, виокремленні інституцій різних видів та розмежування їх функцій і призначення для використання майбутніми суб’єктами підприємницької діяльності на практиці.

Ключові слова


підприємництво; інституції; програми підтримки підприємництва; мале та середнє підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпенко О. О. Управління змінами: Навчальний посібник / О. О. Карпенко. – К.: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018. – 216 с.

Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. / Захарій Варналій. — 3-тє вид., виправл. і доп. — К. : ЗнанняПрес, 2006. — 350 с.

Вишлінський Г. Як малим та середнім підприємствам України стати національними та глобальними чемпіонами? [Електронний ресурс] / Г. Вишлінський, Д. Яблоновський, Б. Прохоров, О. Кузяків, Є. Ангел // Аналітичні записки Центр економічної стратегії, 2019. – Режим доступу : https://ces.org.ua/ukrainian-sme

Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Інституції, що забезпечують підтримку підприємництва. [Електронний ресурс] // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: [офіційний веб портал]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva

Корогод І. В. Інституційні засади активізації підприємницької діяльності в умовах децентралізації владних повноважень / І. В. Корогод. // Ефективна економіка. - 2015. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_108

Краєвська А. С. Розвиток підприємництва в умовах інституційної невизначеності / А. С. Краєвська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – №3, с. 33-40.

КУБ[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kub.pb.ua

Портал Будуй своє [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://buduysvoe.com

Український фонд підтримки підприємництва. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ufpp.gov.ua

Чорній Л. Інституції підтримки підприємництва: концепція, особливості, моделі: каталог інституцій підтримки підприємництва / [авт.-упоряд. Л. Чорній, Н. Балдич, Н. Ходько, М. Булавинець, О. Яйченя]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2016. – 176 с.

Katimertzopoulos F. Local support mechanisms for entrepreneurship: the approach of local development and innovation institutions / F. Katimertzopoulos. // International journal of business and economic sciences applied research. – 2017. – №1. – С. 30–41.

Prometheus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prometheus.org.ua

World Bank. 2019. Doing Business 2020: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. – Way of access : https://www.doingbusiness.org/en/rankings

Varnalij Z. S. Osnovy pidpryjemnyctva : navch. posib. / Zakharij Varnalij. — 3-tje vyd., vypravl. i dop. — K. : ZnannjaPres, 2006. — 350 s.

Vyshlinsjkyj Gh. Jak malym ta serednim pidpryjemstvam Ukrajiny staty nacionaljnymy ta ghlobaljnymy chempionamy? [Elektronnyj resurs] / Gh. Vyshlinsjkyj, D. Jablonovsjkyj, B. Prokhorov, O. Kuzjakiv, Je. Anghel // Analitychni zapysky Centr ekonomichnoji strateghiji, 2019. – Rezhym dostupu : https://ces.org.ua/ukrainian-sme

Zakon Ukrajiny "Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku malogho i serednjogho pidpryjemnyctva v Ukrajini" [Elektronnyj resurs]. — Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Instytuciji, shho zabezpechujutj pidtrymku pidpryjemnyctva. [Elektronnyj resurs] // Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torghivli ta siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny: [oficijnyj veb portal]. – Rezhym dostupu: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0ced3c9f-a057-4852-9072-151dd387356a&title=Institutsii-SchoZabezpechuiutPidtrimkuPidprimnitstva

Koroghod I. V. Instytucijni zasady aktyvizaciji pidpryjemnycjkoji dijaljnosti v umovakh decentralizaciji vladnykh povnovazhenj / I. V. Koroghod. // Efektyvna ekonomika. - 2015. - №11. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_108

Krajevsjka A. S. Rozvytok pidpryjemnyctva v umovakh instytucijnoji nevyznachenosti / A. S. Krajevsjka // Visnyk Vinnycjkogho politekhnichnogho instytutu. – 2016. – #3, s. 33-40.

KUB [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : https://kub.pb.ua

Portal Buduj svoje [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu : https://buduysvoe.com

Ukrajinsjkyj fond pidtrymky pidpryjemnyctva. [Elektronnyj resurs] // Rezhym dostupu: http://ufpp.gov.ua

Chornij L. Instytuciji pidtrymky pidpryjemnyctva: koncepcija, osoblyvosti, modeli: katalogh instytucij pidtrymky pidpryjemnyctva / [avt.-uporjad. L. Chornij, N. Baldych, N. Khodjko, M. Bulavynecj, O. Jajchenja]. – Kyjiv : Centr ghromadsjkoji ekspertyzy, 2016. – 176 s.

Katimertzopoulos F. Local support mechanisms for entrepreneurship: the approach of local development and innovation institutions / F. Katimertzopoulos. // International journal of business and economic sciences applied research. – 2017. – №1. – С. 30–41.

Prometheus [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prometheus.org.ua

World Bank. 2019. Doing Business 2020: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group. – Way of access : https://www.doingbusiness.org/en/rankings
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)