DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190456

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Ю. КЛАПКІВ, О. МЕЛИХ

Анотація


В статті здійснено спробу аналізу діджиталізації ринку фінансових та страхових послуг, яка розпочалась більш ніж пів століття тому, та виокремлення окремих її фаз на основі стратегічного та системного фокусу і зміни організаційної спрямованості трансформацій. Мета. Метою статті є спроба, на основі критичного аналіз існуючої літератури, окреслити трансоформаційні процеси у діджиталізації фінансової сфери. Визначити детермінанти розвитку ринку страхових та фінансових послуг. Методика. Використовуючи методи теоретичного рівня дослідження, а саме абстрагування та узагальнення при визначенні фінтеху та іншуртеху, історичний метод і метод аналогій в процесі вивчення еволюції діджиталізації ринку фінансових та страхових послуг. Результати. Виокремлено основні елементи акселерації трансформацій даних для фінансового сектору, а також три області, які відображають трансформацію діджиталізації ринку фінансових та страхових послуг упродовж останніх десятиліть та п’ять окремих фаз еволюції діджиталізація ринку фінансових та страхових послуг

Ключові слова


страхування; фінанси; іншуртех; фінтех; діджиталізація; трансформаційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Bettinger A. (1972) FINTECH: A series of 40 time shared models used at Manufacturers Hanover Trust Company, Interfaces, vol. 2, no. 4, s. 62-63.

Клапків, Ю. М. (2016) Теоретичні домінанти страхових послуг. Формування ринкової економіки в Україні. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Випуск 35/1, с.210-217.

Klapkiv Y. Klapkiv L., Zarudna N.(2018) Online distribution of insurance of civil liability of owners of vehicles, the experience of Poland, opportunities of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, pp.195-201. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-195-201

Клапків Ю.М. (2018) Мобільні додатки в онлайн дистрибуції страхових послуг. Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили (Економіка), Миколаїв, Т. 302, Вип. 290, C. 46-53.

Bojic, I., Braendli, R., & Ratti, C. (2019). What will autonomous cars do to the insurance companies?. Autonomous Vehicles and Future Mobility, 69-79.

Шаховська, Н. Б., Болюбаш, Ю. Я., & Верес, О. М. (2014). Організація великих даних у розподіленому середовищі. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, (2), 147-155.

Клапкив Ю.М. (2018) Особенности дистрибуции услуг имущественного страхования через интернет. Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации и перспективы : материалы Международной научно-практической конференции (20-21 сентября 2018 года, г. Минск). В 2 т. Т. 2 / Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 177-179.

Poznańska, K., & Marczak, A. (2018). Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ US, (52 T. 2. Zarządzanie), 481-493.

Шолойко А. С. (2019) Інфраструктура страхового ринку України: монографія. Київ: Логос, 408 с.

Łyskawa, K.; Kędra, A.; Klapkiv, L.; Klapkiv, J. (2019) Digitalization in insurance companies. International Scientific Conference: Contemporary Issues In Business, Management And Economics Engineering’2019; 9–10 May 2019, Published by Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania. eISSN 2538-8711, ISBN 978-609-476-161-4/eISBN 978-609-476-162-1. https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.086 pp.842-852.

Authority, F. C. (2017). Regulatory sandbox lessons learned report. London, https://www. fca. org. uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report. pdf.

Довгань, Ж (2018) Підвищення ефективності діяльності банківських установ Світ фінансів. Вип. 3, С. 92-103.

Lamberti H-J, Buger M (2008) Lessons learnt: 50 Jahre Informationstechnologie im Bankgescha¨ft am Beispiel der Deutschen Bank AG. Wirtschaftsinformatik 51:31–42. doi:10.1007/s11576-008-011

Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering, 59, 69–76. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6.

Nüesch, R., Alt, R. & Puschmann, T., (2015). Hybrid Customer Interaction. Business & Information Systems Engineering: Vol. 57, No. 1. Springer. (S. 73-78). DOI: 10.1007/s12599-014-0366-9

Клапкив Ю.М. (2018) Вплив інновацій та окремих елементів цифрового суспільства на процес креації вартості страхової послуги Фінансові послуги, Науково-практичний збірник №4, с.33-38.

Клапків Ю.М. (2018) Консолідація страхової справи та високих технологій у insurtech стартапах. Сучасні проблеми економіки та фінансів: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30 жовтня 2018 р., КНЕУ, 117-119.

Alt, Rainer & Puschmann, Thomas. (2016). Digitalisierung der Finanzindustrie. DOI: 10.1007/978-3-662-50542-7

Szymańska Anna, Bednarczyk Teresa, Klapkiv Jurij (2018) Rozwój dystrybucji ubezpieczeń majątkowych online w Polsce w latach 2005-2016. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 5/2018, 82-95.

Білецька І.М., Клапкив Ю.М., Свірський В.С. (2048) Ринок страхових послуг: чинники запровадження і розвитку новітніх технологій страхування Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія, С. 20–30.

Hornuf, L. & Schwienbacher, A. (2017). Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding. Journal of Corporate Finance. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.08.009.

European Parliament (2017) European Parliament Resolution of 17 may 2017. about FinTech: the impact of technology on the future of the financial sector,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0211+0+DOC+XML+V0 (10.10.2019).

REFERENCES

Bettinger A. (1972) Fintech: A series of 40 time shared models used at Manufacturers Hanover Trust Company, Interfaces, vol. 2, no. 4, s. 62-63.

Klapkiv, J. M. (2016) Teoretychni dominanty strakhovykh poslugh. Formuvannja rynkovoji ekonomiky v Ukrajini. - Ljvivsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Ivana Franka.- N 35/1, 210-217.

Klapkiv Y. Klapkiv L., Zarudna N.(2018) Online distribution of insurance of civil liability of owners of vehicles, the experience of Poland, opportunities of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, No. 1, pp.195-201. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-195-201

Klapkiv J.M. (2018) Mobiljni dodatky v onlajn dystrybuciji strakhovykh poslugh.Naukovi praci : nauk. zhurn. / Chornom. nac. un-t im. Petra Moghyly (Ekonomika), T. 302, N. 290, pp.46-53.

Bojic, I., Braendli, R., & Ratti, C. (2019). What will autonomous cars do to the insurance companies?. Autonomous Vehicles and Future Mobility, 69-79.

Shakhovsjka, N. B., Boljubash, J. J., & Veres, O. M. (2014). Orghanizacija velykykh danykh u rozpodilenomu seredovyshhi. Naukovi praci Donecjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu. Serija: Obchysljuvaljna tekhnika ta avtomatyzacija, (2), 147-155.

Klapkiv Y.M. (2018) Osobennosti distributsii uslug imushchestvennogo strakhovaniya cherez internet Strategiya razvitiya ekonomiki Belarusi : vyzovy, instrumenty realizatsii i perspektivy : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (20-21 sentyabrya 2018 goda, g. Minsk). V 2 t. T. 2 / In-t ekonomiki NAN Belarusi. – Minsk : Pravo i ekonomika, pp. 177-179.

Poznańska, K., & Marczak, A. (2018). Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ US, (52 T. 2. Zarządzanie), 481-493.

Sholojko A. S.(2019) Infrastruktura strakhovogho rynku Ukrajiny: monoghrafija. Kyjiv: Loghos

Łyskawa, K.; Kędra, A.; Klapkiv, L.; Klapkiv, J. (2019). Digitalization in insurance companies. International Scientific Conference: Contemporary Issues In Business, Management And Economics Engineering’2019; 9–10 May 2019, Published by Vilnius Gediminas Technical University Press, Vilnius, Lithuania. eISSN 2538-8711, ISBN 978-609-476-161-4/eISBN 978-609-476-162-1. https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.086 pp.842-852.

Authority, F. C. (2017). Regulatory sandbox lessons learned report. London, https://www. fca. org. uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report. pdf.

Dovghanj, Z. (2018) Pidvyshhennja efektyvnosti dijaljnosti bankivsjkykh ustanov. Svit finansiv. N 3, pp. 92-103.

Lamberti H-J, Buger M (2008) Lessons learnt: 50 Jahre Informationstechnologie im Bankgescha¨ft am Beispiel der Deutschen Bank AG. Wirtschaftsinformatik 51:31–42. doi:10.1007/s11576-008-011

Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering, 59, 69–76. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6.

Nüesch, R., Alt, R. & Puschmann, T., (2015). Hybrid Customer Interaction. Business & Information Systems Engineering: Vol. 57, No. 1. Springer. (S. 73-78). DOI: 10.1007/s12599-014-0366-9

Klapkyv J.M. (2018) Vplyv innovacij ta okremykh elementiv cyfrovogho suspiljstva na proces kreaciji vartosti strakhovoji poslughy Finansovi poslughy, #4, pp.33-38.

Klapkiv J.M. (2018) Konsolidacija strakhovoji spravy ta vysokykh tekhnologhij u insurtech startapakh. Suchasni problemy ekonomiky ta finansiv, KNEU, pp.117-119.

Alt, Rainer & Puschmann, Thomas. (2016). Digitalisierung der Finanzindustrie. DOI: 10.1007/978-3-662-50542-7

Szymańska Anna, Bednarczyk Teresa, Klapkiv Jurij (2018) Rozwój dystrybucji ubezpieczeń majątkowych online w Polsce w latach 2005-2016. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 5/2018, 82-95.

Bilecjka I.M., Klapkyv Ju.M., Svirsjkyj V.S. (2018) Rynok strakhovykh poslugh: chynnyky zaprovadzhennja i rozvytku novitnikh tekhnologhij strakhuvannja Jevropejsjkyj vektor modernizaciji ekonomiky: kreatyvnistj, prozoristj ta stalyj rozvytok, pp. 20–30.

Hornuf, L. & Schwienbacher, A. (2017). Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding. Journal of Corporate Finance. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.08.009.

European Parliament (2017) European Parliament Resolution of 17 may 2017. about FinTech: the impact of technology on the future of the financial sector,http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0211+0+DOC+XML+V0 (10.10.2019).
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)