DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190467

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОМИСЛОВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. КУЛІШ

Анотація


Анотація. У статті розкрито сутність іноземного інвестування та розуміння поняття «промисловість». Показано динаміку надходжень іноземних інвестицій в економіку України за 2010-2019 рр та показано галузеву структуру прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України за видами економічної діяльності у 2010-2019 рр. Проаналізовано позицію промисловості в загальному процесі залучення іноземного капіталу. Висвітлено структуру іноземного інвестування в промисловість економіки України за видами економічної діяльності у 2010-2019 рр.. Визначено основні країни-донори прямих іноземних інвестицій в промисловість економіки України. Розглянуто основні шляхи розвитку промисловості України. Метою статті є визначення тенденцій розвитку та особливостей іноземного інвестування промисловості національного господарства України. В ході дослідження використано комплекс загальнонаукових методів: метод діалектики, системний метод, метод аналізу та синтезу, індукції та дедукції, описовий метод, метод порівняння та специфічних методів, зокрема, економіко-статистичні методи, графічний метод тощо. Практична значимість: результати даного дослідження можуть бути використані при викладанні дисциплін «економічна теорія», «економічна політика», «інвестування», а також при розробці стратегій розвитку промисловості в Україні.

Ключові слова


іноземні інвестиції, прямі інвестиції, промисловість, структура прямих іноземних інвестицій, країни-донори

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Доповідь «Про соціально-економічне становище України» за січень‒вересень 2019 року [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Економічна безпека: навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко та ін. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літератури, 2010. – 368 с. – Режим доступу: https://westudents.com.ua/glavy/16459--2-promislovst-virshalniy-chinnik-ekonomchno-bezpeki.html

Економічна теорія: політекономія : практикум: навч. посіб. / ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2013. – 494 с.

Жовнірчик Я. Ф. Процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку та посилення взаємозалежності національних економік [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жовнірчик. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_5

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР / Верховна Рада України [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

Захожай В. Б., Федоренко В.Г. Страховий та інвестиційний менеджмент. – К.:МАУП, 2002. – 344с.

Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Павлова Л.Н. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. – М.: Фінанси, ЮНІТІ, 1998. – 639с.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року» [Електронний ресурс] // Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku

Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки : науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 158 с.

REFERENCES

Dopovid «Pro sotsialno-ekonomichne stanovyshche Ukrainy» za sichen‒veresen 2019 roku [Elektronnyi resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ekonomichna bezpeka: navch. posib. [Elektronnyi resurs] / O.Ie. Korystin, O.I. Baranovskyi, L.V. Herasymenko ta in. – K.: Alerta; KNT; Tsentr uchb. literatury, 2010. – 368 s. – Rezhym dostupu: https://westudents.com.ua/glavy/16459--2-promislovst-virshalniy-chinnik-ekonomchno-bezpeki.html

Ekonomichna teoriia: politekonomiia : praktykum: navch. posib. / red. V. D. Bazylevych. – 2-he vyd., ster. – K. : Znannia, 2013. – 494 s.

Zakon Ukrainy «Pro rezhym inozemnoho investuvannia» vid 19.03.1996 № 93/96-VR / Verkhovna Rada Ukrainy [iz zminamy ta dopovnenniamy] [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

Zhovnirchyk Ya. F. Protsesy internatsionalizatsii ta hlobalizatsii na suchasnomu etapi rozvytku ta posylennia vzaiemozalezhnosti natsionalnykh ekonomik [Elektronnyi resurs] / Ya. F. Zhovnirchyk. // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. – 2012. – № 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_5

Zakhozhai V. B., Fedorenko V.H. Strakhovyi ta investytsiinyi menedzhment. – K.:MAUP, 2002. – 344s.

Zovnishnoekonomichna diialnist [Elektronnyi resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/

Pavlova L. N. Finansy pidpryiemstv: Pidruchnyk dlia vuziv. – M.: Finansy, YuNITI, 1998. – 639s.

Proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy na period do 2025 roku» [Elektronnyi resurs] // Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva. – Rezhym dostupu: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10ef5b65-0209-4aa1-a724-49fd0877d8d6&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuPromislovogoKompleksuUkrainiNaPeriodDo2025-Roku

Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky : naukovo-analitychna dopovid / za red. d-ra ekon. nauk Deineko L.V. ; NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». – K., 2018. – 158 s.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)