DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190589

ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

А. ДВІГУН

Анотація


Мета. Проаналізувати структурні змін в економіці регіонів України, тенденції щодо поглиблення територіальних диспропорці та океслити напрями збалансування структурних диспропорцій і забезпечення розвитку інноваційних та конкурентоспроможних видів діяльності в регіонах. Методика. Для дослідження використані методи: інтегральний, індексів, формалізації, моделювання, економічного аналізу. Наукова новизна. Запропоновано низьку рекомендацій щодо удосконалення та створення нових механізмів на державному та регіональному рівні збалансування структурних диспропорцій та забезпечення структурних перетворень у розвитку інноваційних та конкурентоспроможних видів діяльності в регіонах. Практична значимість. Результати дослідження та рекомендації включені як пропозиції до Проекту «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину».

Ключові слова


структурні зміни в економіці регіонів України; територіальні диспропорції; тенденції розвитку регіонів України; комплексна стратегія імпортозаміщення

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Старопромислові регіони України: інституціональні особливості розвитку. /Управління економікою: теорія і практика. 2011. С. 9-25. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ue_2011_2011_3

Идрисов Г., Мау В., Божечкова А. В поисках новой модели роста. /Вопросы экономики, 2017. №12. С. 5-23.

О.І. Амоша, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко та ін. Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монография / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. С. 10-22.

Бережной В.П., Таран О.Л., Чуракова М.М. Ассиметрия и пространственная поддержка развития региональных социально-экономических систем: монография. Москва : РУСАЙНС, 2017. 314 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З.С. Варналія. Київ : Знання України, 2005. 498 с

Гречана С.І., Харитонова О.С., Клюс І.В. Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону. /Ефективна економіка. 2012. URL: file:///C:/Users/JAGUAR/Downloads/efek_2012_11_72.pdf.

Дем’янчук О.І., Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції /Економіка та підприємництво, 2019 р., No 4. С.-163-171

Козирєва О. В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС // Проблеми економіки. – №1. – 2016. – С.14-23.

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік / Департамент з питань регіонального розвитку. Травень 2019 року. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf

Омельченко О. Оцінювання диференціації економічного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / О.Омельченко // Соціально-економічні проблеми і держава. –2016.Вип. 2 (15).–С.5-11.–Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16ooirou.pdf.

Раєвнєва О.В., Бобкова О.Ю. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання. Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 264с.

Шевченко О.В. Методичне забезпечення оцінки та аналізу рівня регіональних диспропорцій України. /Причерноморські економічні студії, 2018, №36. С.-44-51

REFERENCES

Kuzmenko L.M, Soldak M.O., Old industrial regions of Ukraine: institutional features of development. /Economics Management: Theory and Practice. 2011. Р. 9-25

Idrisov G., Mau V., Bozhechkova A. In search of a new growth model. /Economic issues, 2017. №12. Р. 5-23

O.I. Amosha, Yu.M. Kharazishvili, V.I. Lyashenko and others. Modernization of the Economy of the Industrial Regions of Ukraine in the Conditions of Management Decentralization: Monograph /NAS of Ukraine, Inst. Kiev. 2018. Р. 10-22

Berezhnoy V.P., Taran O.L., Churakova M.M. Asymmetry and spatial support for the development of regional socio-economic systems: a monograph. Moscow: RUSINS, 2017. 314 р

Regions of Ukraine: problems and priorities of socio-economic development: monograph / ed. ZS Varnalia. Kiev: Knowledge of Ukraine, 2005. 498 р

Grechana S.I, Kharitonova O.S, Klyus I.V Investigation of disparities in the development of the region's economy. /An efficient economy. 2012. URL: file:///C:/Users/JAGUAR/Downloads/efek_2012_11_72.pdf.

Dem'anchuk O.I, Economic evaluation of the financial potential of administrative and territorial units and its disproportions / Economy and entrepreneurship, 2019, No 4. Р.-163-171

Kosyrieva O.V. Analiz dyferenstiatsiyi sotsial’no-ekonomichnogo rozvytku regioniv u krayinah-chlenakh ES [Analyzing the Differentiation of Socio-Economic Development of Regions in EU Member States] // Problems of economics. – №1. – 2016. – p.14-23.

(2019). Monitoryngh socialjno-ekonomichnogho rozvytku reghioniv za 2018 rik. Departament z pytanj reghionaljnogho rozvytku [Monitoring of socio-economic development of re-gions in 2018. The Department for Regional Development]. Available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/up-loads/2019/05/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-prezentatsi-yni-materiali.pdf

Omelchenko O.I. Otsinyuvannya dyferentsiatsiyi ekonomichnogo rozvytku regioniv Ukrayiny [Evaluation of economic development differentiation of regions of Ukraine] // Sociо-ekonomichni Problemy i Derzhava. – 2016.–№15 (2). – P.5-11 /http://sepd.tntu.edu.ua.

Rayevneva O.V., Bobkova O.Y. Dysproportsiynist’ sotsialno-ekonomichnogo rozvytku regioniv Ukrayiny: instrumentariy otsinyuvannya ta regulyuvannya [Disparities of socioeconomic development of regions in Ukraine: the toolbar for estimation and regulation]. Monograph.-Kh.: PH «Inzhek», 2014. –264 p.

Shevchenko O.V., Methodical provision of assessment and analysis of the level of regional disparities in Ukraine. /near the Black Sea Economic Studies, 2018 №36. Р.-44-51.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)