DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190706

БУЛІНГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

В. МАР’ЯНОВСЬКА

Анотація


Мета: Стаття має за мету показати важливість проблеми булінгу в сучасних умовах, яка потребує вирішення шляхом вдосконалення методики корегування поведінки з урахуванням існуючого закордонного досвіду. Методика: Для вирішення проблеми булінгу було проаналізовано дослідження закордонних та вітчизняних науковців, запропоновано низку рекомендацій, що можуть бути використані у запобіжних заходах щодо протидії булінгу та допомозі постраждалим. Результати: У науковій статті досліджено булінг як негативне соціально-психолого-педагогічне явище, що може виникнути в будь якому дитячому колективі та яке стосується і впливає на всіх його учасників, призводячи до порушення навчально-виховного процесу, викликає тривалі наслідки для особистості, інколи віддалені в часі, подолання якого в значній мірі можливе за наявності фахівців з певними теоретичними знаннями, спеціальними уміннями та навичками. Наукова новизна: були проведені дослідження найбільш передової практики збору інформації та проведення опитувань потерпілих від булінга для формування сучасних методологічних підходів надання психологічної допомоги учасникам булінга і протидії явищу булінга в навчальних закладах взагалі. Практична значимість: Результати досліджень можуть бути використані в роботі служб або відділів, що розробляють методологічні матеріали з психолого-педагогічної допомоги, Міністерства освіти та науки, Міністерстваохорони здоров’я  для удосконалення попереджувальних та допоміжних заходів проти булінгу в школах та коледжах.

Ключові слова


булінг, агресія, суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Буллинг: детская жестокость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tagillib.ru/readers/"/ot_20_and_starshe/meropr/bulling.php

Лушпай Л.І. Шкільний буллінг як різновид суспільної агресії [Електронний ресурс] / Л.І. Лушпай //Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. :Філологічна. – 2013. – Вип. 33. – С. 85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_28.pdf

Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) [Электронный ресурс] / Д. А. Лэйн // ZipSites.ru : бесплат. электрон. интернет-б-ка. – Режим доступа : http://www.zipsites.ru

Ожийова О.М. Шкільне насильство : сутність, види, профілактика: автореф. дис. канд. соцiол. наук :спец. 22.00.04 / О. М. Ожийова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2012. – С. 10–20.

Система захисту дітей від жорстокого поводження : навч.-метод. посіб. / Л. Волинець, Т. Дорошок,М. Євсюкова та ін. ; [ред. : К. Левченко, І. Трубавіна] ; Держ. соц. служба для сім’ї, дітей та молоді. Міжнар. жіночий правозахисн. центр «Ла Страда Україна». – К. : Держсоцслужба, 2005. – 395 с.

Социальные детерминанты здоровья и благополучия подростков. Исследование «Поведение детейшкольного возраста в отношении здоровья» : международный отчет по результатам обследования 2009–2010 гг. / под ред. C. Currie и др. – Копенгаген : Европ. регион. бюро ВОЗ, 2012 г. (Сер. Политика охраны здоровья детей и подростков. – Вып. № 6).

Стельмах С.С. Обдаровані діти як об’єкт булінгу/С.С. Стельмах// Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : зб. наук. пр. – Вип. 8. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2012. – С. 196–202.

Українська психологічна термінологія : словник-довідник / за ред. М.-Л. А. Чепи. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010.

https://www.pacer.org/bullying/resources/stats.asp - Національний центр запобігання булінгу США

https://www.unicef.org/ukraine/en?fbclid=IwAR3l8tk8aVmXyQvWtapwKZg80JgVOJDoUXfx2fcqG854shrqKQhL8d5gC-o – ЮНІСЕФ.

Сайт благодійного фонду «Діти з гемофілією» під керівництвом Ніни Астафорової-Яценко https://biggggidea.com/project/myidhope/

REFERENCES

Bulling: children's cruelty [Electronic resource]. – Rezhym dostupa : http://www.tagillib.ru/readers/ ot_20_and_starshe/meropr/bulling.php [rus].

Lushpai L.I. School bulling as a variety of social aggression [Electronic resource] / L.I. Lushpai //Nauk. zap. [Nats. un-tu «Ostrozka akademiia»]. Ser. :Filolohichna. – 2013. – Vyp. 33. – S. 85. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdfHYPERLINK "http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_28.pdf"/Nznuoaf_2013_33_28.pdf [ukr]

Lein D.A. Harrassment at school (bulling) [Electronic resource]. – Rezhym dostupa : http://www.tagillib.ru/readers/ ot_20_and_starshe/meropr/bu] / D. A. Lein // ZipSites.ru : free internet library. – Rezhym dostupa : http://www.zipsites.ru [rus].

Ozhyiova O.M. School bulling : the essence, variety, prophylactics: avtoref. dys. kand. sotsiol. nauk :spets. 22.00.04 / O. M. Ozhyiova ; Khark. nats. un-t vnutr. sprav. – Kh., 2012. – S. 10–20 [ukr].

The system of protecting the children from cruel treatment : navch.-metod. posib. / L. Volynets, T. Doroshok,M. Yevsiukova ta in. ; [red. : K. Levchenko, I. Trubavina] ; Derzh. sots. sluzhba dlia simi, ditei ta molodi. Mizhnar. zhinochyi pravozakhysn. tsentr «La Strada Ukraina». – K. : Derzhsotssluzhba, 2005. – 395 s [ukr].

Sotsyalni determynanty zdorovia y blahopoluchyia podrostkov. Yssledovanye «Povedenye detei shkolnoho vozrasta v otnoshenyy zdorovia» : mezhdunarodnыi otchet po rezultatam obsledovanyia 2009–2010 hh. / pod red. C. Currie y dr. – Kopenhahen : Evrop. rehyon. biuro VOZ, 2012 h. (Ser. Polytyka okhranы zdorovia detei y podrostkov. – Vyp. № 6) [rus].

Stelmakh S.S. Obdarovani dity yak obiekt bulinhu / S. S. Stelmakh // Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny: teoriia i praktyka : zb. nauk. pr. – Vyp. 8. – K. : In-t obdarovanoi dytyny, 2012. – S. 196–202 [ukr].

Ukrainska psykholohichna terminolohiia : slovnyk-dovidnyk / za red. M.-L. A. Chepy. – K. : DP «Inform.-analit. ahentstvo», 2010 [ukr].

https://www.pacer.org/bullying/resources/stats.asp - The National Center for Bullying Prevention in the United States.

https://www.unicef.org/ukraine/en?fbclid=IwAR3l8tk8aVmXyQvWtapwKZg80JgVOJDoUXfx2fcqG854shrqKQhL8d5gC-o - UNICEF -

Site of Children with Hemophilia Charitable Foundation under the direction of Nina Astaforova-Yatsenko https://biggggidea.com/project/myidhope/
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)