DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v18i2.190712

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ

Ю. ШМАТОК

Анотація


Мета. Провести аналіз впливу діяльності морського порту на навколишнє середовище та здійснити оцінювання екологічного впливу. Методика. Для дослідження використані такі методи: таксономії, інтегральний, формалізації, моделювання, економічного аналізу. Результати. Розроблений Індекс екологічного впливу порту на морське навколишнє середовище, який включає субіндекс впливу порту на атмосферне повітря, субіндекс впливу порту на водні ресурси та субіндекс впливу порту на процеси утворення відходів. Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано розрахунок Індексу екологічного впливу порту на морське довкілля. Показники, що входять до складу субіндексів, було обрано на підставі аналізу звітів про результати комплексного відомчого моніторингу за станом об’єктів довкілля у районі розташування морського порту. Усі вони є стимуляторами, оскільки їх зростання прямо пропорційно впливає на значення синтетичних показників та загальний рівень екологічного впливу. Практична значимість. Запропонований підхід можна використовувати для вирішення проблем негативного екологічного впливу морського порту на довкілля й дозволяє виявляти тенденції впливу та встановлювати характер динаміки, ідентифікацію проблемних місць, на які потрібно буде спрямувати коригуючий управлінський вплив у морському порту.

Ключові слова


морський порт; морське довкілля; індекс екологічного впливу порту; субіндекс впливу порту на атмосферне повітря; субіндекс впливу порту на водні ресурси; субіндекс впливу порту на процеси утворення відходів

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Айвазян С.А. Багатомірний статистичний аналіз в соціально-економічних дослідженнях // С.А. Айвазян. – Економіка і математичні методи. – 1977.

Вербовська Л.С., Петрина М.Ю., Боднар Г.Ф. Застосування методу таксономії для визначення рівня розвитку прикордонних територій // Л.С. Вербовська, М.Ю. Петрина, Г.Ф. Боднар / Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013 – №1(37). – С.186-190.

Карцева В.В. Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації // В.В. Карцева / Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – №2(34). – С.66-70.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / Пер. с польск. В.В. Иванова. – М.:Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

Педченко Н.С. Гармонізація управління процесом формування потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації на основі методу таксономії // Н.С. Педченко / Бізнесінформ. – 2012. – №8. – С.11-17.

Отчет о результатах комплексного ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей природной среды в районе расположения ОФ ГП “АМПУ” в 2015 г.

Отчет о результатах комплексного ведомственного мониторинга за состоянием объектов окружающей природной среды в районе расположения ОФ ГП “АМПУ” в 2016 г.

Звіт про результати комплексного відомчого моніторингу за станом об’єктів навколишнього природного середовища в районі розташування Одеської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в 2017р.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрических исследованиях: Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта; пер. с польск. В.В. Иванова. Науч. ред. Жуковской. – М.: Статистика, 1980. – 151 с.

REFERENCES

Aivazian S.A. Bahatomirnyi statystychnyi analiz v sotsial′no-ekonomichnykh doslidzhenniakh [Multivariate statistical analysis in socio-economic studies] // S.A. Aivazian. – Ekonomika i matematychni metody. – 1977. (in Ukrainian)

Verbovs′ka L.S., Petryna M.Iu., Bodnar H.F. Zastosuvannia metodu taksonomii dlia vyznachennia rivnia rozvytku prykordonnykh terytoriy [Application of the method of taxonomy for determining the level of development of border areas] // L.S. Verbovs′ka, M.Iu. Petryna, H.F. Bodnar / Rehional′na biznes-ekonomika ta upravlinnia. – 2013 – #1(37). – S.186-190. (in Ukrainian)

Kartseva V.V. Obgruntuvannia poriadku vyznachennia taksonomichnoho pokaznyka stiykoho rozvytku pidpryiemstv i orhanizatsii spozhyvchoï kooperatsii [Justification of the procedure for determining the taxonomic index of sustainable development of enterprises and consumer co-operation organizations] // V.V. Kartseva / Biznes-navihator: naukovo-vyrobnychy zhurnal. – 2014. – #2(34). – S.66-70. (in Ukrainian)

Pliuta V. Sravnytelnyi mnohomernuy analyz v ekonometrycheskom modelyrovanyy [Comparative multivariate analysis in econometric modeling] / Per. s pol′sk. V.V. Yvanova. – M.:Fynansi i statystyka, 1989. – 175 s. (in Russian)

Pedchenko N.S. Harmonizatsiia upravlinnia protsesom formuvannia potentaialu rozvytku pidpryiemstv ta orhanizatsiĭ spozhyvchoï kooperatsii na osnovi metodu taksonomii [Harmonization of the process of formation of the potential of development of enterprises and consumer co-operation organizations on the basis of the taxonomy method] // N.S. Pedchenko / Biznesinform. – 2012. – #8. – S.11-17. (in Ukrainian)

Otchet o rezul′tatakh kompleksnoho vedomstvennoho monytorynha za sostoianyem obektov okruzhaiushcheĭ pryrodnoĭ sredu v rayone raspolozhenyia DP OSP “AMPU” v 2015 g. [Report on the results of a comprehensive departmental monitoring of the state of environmental objects in the area of location of PF GP “AMPU” in 2015] (in Russian)

Otchet o rezul′tatakh kompleksnoho vedomstvennoho monytorynha za sostoianyem obektov okruzhaiushcheĭ pryrodnoy sredi v rayone raspolozhenyia DP OSP “AMPU” v 2016 g. [Report on the results of a comprehensive departmental monitoring of the state of environmental objects in the area of location of PF GP “AMPU” in 2016] (in Russian)

Zvit pro rezul′taty kompleksnoho vidomchoho monitorynhu za stanom obiektiv navkolyshn′oho pryrodnoho seredovyshcha v rayoni roztashuvannia Odes′koï filiï Derzhavnoho pidpryiemstva «Administratsiia mors′kykh portiv Ukrainy» v 2017r. [Report on the results of integrated departmental monitoring of the status of environmental objects in the area of the location of the Odessa branch of the State Enterprise "Administration of Seaports of Ukraine" in 2017.] (in Ukrainian)

Pli͡uta V. Sravnytelnyu mnohomernuy analyz v ekonometrycheskykh yssledovanyiakh: Metody taksonomii y faktornoho analyza [Comparative multivariate analysis in econometric studies: Taxonomy and factor analysis methods] / V. Pliuta; per. s pol′sk. V.V. Yvanova. Nauch. red. Zhukovskoĭ. – M.: Statystyka, 1980. – 151 s. (in Russian)
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)