РОЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

Yu. S. Barash

Анотація


У статті описано історію розвитку залізниць України, подано соціально-економічні й стратегічні особливості формування залізничної мережі, місце та роль залізничного транспорту в транспортній системі України.


Ключові слова


залізничний транспорт; розміщення продуктивних сил; розвиток залізниць; інфраструктура та рухомий склад залізниць

Повний текст:

PDF

Посилання


Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: монографія / Г. М. Кірпа. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 248 с.

Юхновський, І. Р. Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт: Проблеми та перспективи / І. Р. Юхновський, Г. Б. Лебеда, Т. І. Попова; за ред. І. Р. Юхновського. – К.: ФАДА ЛТД, 2006. – 288 с.

Основи економіки транспорту: підручник / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Л. Г. Зайончик, В. М. Загорулько та ін. – К.: Кондор, 2011. – 392 с.

Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транспо-рту: навчальний посібник / Ю. Ф. Кулаєв. – Ні-жин: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – 232 с.

Залізничний транспорт України на порозі рефо-рмування / М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов, А. Д. Лашко та ін. – К. : ДЕТУТ, 2008. – 189 с.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4443-17. – Назва з екрану.

Закон України від 23 лютого 2012 р. № 4442-VІ «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» // Голос України. − 2012. − 21 берез. – № 51.

Концепція Державної цільової економічної про-грами розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 1900-р. – Режим доступу: http: // in.gov.ua/index.php?get=55&law_id=382.

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.uz.gov.ua.

Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту України на період до 2020 р. [Елек-тронний ресурс] : розпорядження Кабінету Мі-ністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1555-р. – Режим доступу: http: // www.rbc.ua/ukr/top/show/kabmin-rassmotrit-transportnuyu-strategiyu-ukrainydo-2020-20102010123200.

Про схвалення транспортної стратегії України на період до 2020 року [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р. – Режим доступу: http: // www.strategy-center.ru/page.php?vrub=inf&vparid=1617&vid=2317
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19295

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)