ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ КОМПАКТНИХ ПАРКІНГІВ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (АСПЕКТИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

B. Andrushkiw, O. Pohaydak, N. Kyrych, B. Kernychnyy

Анотація


У статті на основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду роботи паркінгів в умовах міського господарства виявлено проблеми їх розвитку. Розглянуто шляхи підвищення ефективності їх роботи за рахунок інноваційних чинників. Встановлено, що одним з найбільш прийнятних методів оцінки ефективності функціонування транспортних систем, підвищення безпеки руху, якості транспортного обслуговування є реалізація наявних паркінгових можливостей, організація раціональних маршрутів руху транспорту перевантаженими вулицями й дорогами. Доведено, що впровадження мобільних компактних паркінгів, раціональне їх розміщення, організаційні чинники безпеки руху та врахування сучасних вимог експлуатації доріг і транспорту дозволять підвищити ефективність та якість транспортного обслуговування в умовах міського господарства.


Ключові слова


мобільні компактні паркінги; міське господарство; транспортні засоби; ефективність; завантаження; якість; безпека руху; транспортне обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Автомобільний транспорт України: стан, про-блеми, перспективи розвитку : монографія /Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут; за заг. ред. А. М. Редзюка. – К. : ДП «ДержавтотрансНДІ-проект», 2005. – С. 52–60.

Інноваційні шляхи розвитку транспортного об-слуговування в умовах активної автомобілізації населення посттоталітарного суспільства / Б. М. Андрушків, О. Б. Погайдак, Н. Б. Кирич, Б. Я. Керничний // Галицький вісник. – Т., 2013.

Андрушків, Б. М. Основи менеджменту: мето-дологічні положення та прикладні механізми : підруч. для студентів та викладачів економ. спец. вузів / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Т. : Лілея, 1997.– 292 с

Герасименко, В. А. Защита информации в авто-матизированных системах обработки данных / В. А. Герасименко. – М., 1994.

Иванько, А. Ф. Вопросы автоматизированного выбора технологических допусков проектируе-мого устройства / А. Ф. Иванько, Г. Б. Фалк // Изв. вузов. Электромеханика. – 1978. – № 3.

Качанов, А. Н. Математичні основи проекту-вання і наладки систем автоматичного управ-ління технічними об’єктами і процесами / А. Н. Качанов. – Орел : ОрелГТУ, 2001 – 143 с.

Коцюк, А. Я. Вдосконалення автобусних марш-рутних систем у великих і найбільших містах : автореф. дис. … канд. техн. наук / А. Я. Коцюк. – К., 1990. – 20 с.

Клюєв, А. С. Проектування систем автоматиза-ції технологічних процесів / А. С. Клюєв, Б. В. Глазов, А. Х. Дубровський. – М. : Енергія, 1980. – 512 с.

Кузьмінов, Г. П. Основи автоматики і автомати-зації виробничих процесів / Г. П. Кузьмінов; ЛТА ім. С. М. Кірова. – Л., 1974. – 89 с.

Лігум, Ю. С. Автоматизовані системи управлін-ня технологічними процесами пасажирського автомобільного транспорту / Ю. С. Лігум. – К. : Техніка, 1989. – 240 с.

Норенков, И. П. Системы автоматизированного проектирования. Кн. 1 : учеб. пособ. для втузов / И. П. Норенков. – М. : Высшая шк., 1986.

Сердобинцев, С. П. Теория автоматического управления / С. П. Сердобинцев. – Калининград : КГТУ, 2000.

Сольницев, Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления / Р. И. Сольницев. – М. : Высшая шк., 1991.

Шандров, Б. В. Технические средства автомати-зации : учеб. для студeнтов высших учеб. заве-дений / Б. В. Шандров. – М. : Изд. центр «Ака-демия», 2007. – 368 с.

Ястребенецкий, М. А. Надежность автоматизи-рованных систем управления технологически-ми процессами / М. А. Ястребенецкий,

Г. М. Иванова. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 264 с.

Паркматик – многоярусные автоматические паркинги [Электронный ресурс]. – Режим дос-тупа : http://www.parkmatik.com.ua
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19296

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)