РОЗВИТОК ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ

L. S. Golovkova

Анотація


Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню основних напрямів розвитку  трудоресурсного потенціалу залізничної галузі в контексті корпоратизації.


Ключові слова


трудоресурсний потенціал; корпоратизація; трудові ресурси; залізнична галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Маршал, А. Принципы экономической науки : пер. с англ. / А. Маршал. – М. : Прогресс, 1993. – Т. 1. – 416 с.

Головкова, Л. С. Інституціональна сутність ка-тегорії «сукупний економічний потенціал кор-порації» / Л. С. Головкова. – Мелітополь : МІДМУ КПУ, 2009. – № 2. – С. 22–35.

Головкова, Л. С. Потенціал як основна категорія менеджменту підприємства / Л. С. Головкова // Дні науки : матеріали міжнар. наук. конф. – За-поріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т. 2. – С. 62–64.

Цимбал, О. І. Сутність та підходи щодо оціню-вання трудоресурсного потенціалу промислово-сті в контексті регіону / О. І. Цимбал, О. О. Лукашов // Держава та регіони. Сер.: Еко-номіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 84–89.

Лукашов, О. О. Сутність та підходи щодо оці-нювання трудоресурсного потенціалу промис-ловості в контексті регіону / О. О. Лукашов, О. І. Цимбал // Держава та регіони. Сер.: Еко-номіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 84–89.

Акофф, Р. Л. Планирование будущей корпора-ции : пер. с англ. / Р. Л. Акофф. – М. : Сирин, 2002. – 256 с.

Генкин, Б. М. Экономика и социология труда / Б. М. Генкин. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 432 с.

Десслер, Т. Управление персоналом : пер. с англ. / Т. Десслер. – М. : Бином, 1997. – 432 с.

Кокин, Ю. От базового образования – к непре-рывному обучению / Ю. Кокин // Человек и труд. – 2004. – № 3. – С. 70–75.

Системы обучения: адаптация к изменениям в экономике : доклад МОТ // Человек и труд. – 2001. – № 7. – С. 63–67.

Кушплер, Л. Практика управління людськими ресурсами на українських підприємствах. Огляд підходів: який обрати? / Л. Кушплер // Синер-гія. – 2004. – № 1. – С. 4–10.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19297

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)