СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ЯК ПРОВІДНА ДЕТЕРМІНАНТА В ССВЗТ

L. V. Shkulipa

Анотація


У статті розглянуто місце соціально відповідальної реструктуризації в системі соціальної відповідальності на підприємствах залізничного транспорту (ССВЗТ). Розкрито соціально відповідальну реструктуризацію залізничного транспорту як один із напрямків внутрішньої соціальної відповідальності галузі, її взаємодію з іншими напрямками формування ССВЗТ.


Ключові слова


система соціальної відповідальності на підприємствах залізничного транспорту (ССВЗТ); відповідальна реструктуризація; індекс прозорості; нефінансова звітність; українські залізниці; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровецький, Р. Реструктуризація як фактор успіху підприємства в добу глобалізації / Рішард Боровецький. – Т. : ТІСІТ, 2007. – 69 с.

Бурлакова, Ю. М. Корпоративна соціальна відповідальність: внутрішнє спрямування [Електронний ресурс] / Ю. М. Бурлакова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/

Economics/59062.doc.html

Вісник УСПП, квітень 2012, 2(29) [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspp. org.ua/magazine

Визначено найпрозоріші компанії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.html

Ворона, О. В. Обґрунтування необхідності системи соціальної відповідальності заліз-ничного транспорту для забезпечення його конкурентоспроможності / О. В. Ворона // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2010. – Т.1, № 4. – С. 257–263. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vegatele.com/rus/press/press_releases/reorganization_new

Каплан, Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Ро-берт С. Каплан, Дейвид П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – С. 16.

Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / [Денис О., Дубовик О., Зінченко А. та ін.]; за заг. ред. Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К.: УБС НБУ, 2010. – 314 с.

РЖД в тройке лучших компаний [Элект-ронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.trud.ru/article/18-04-2010/240375_rzhd_v_trojke_luchshix _kompanij.html

Райзберг, Б. А. Современный экономичес-кий словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовс-кий, Е. Б. Стародубцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 480 с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М).
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19299

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)