DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19302

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

T. Yu. Charkina

Анотація


У статті запропоновано результати розробки методичного підходу щодо управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень в умовах сучасного ринку з урахуванням усіх можливих факторів, які впливають на ефективність їх функціонування на ринку транспортних послуг.


Ключові слова


узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції; шкода суспільству та довкіллю; інвестиції; рентабельність перевезень; соціальна спрямованість тарифів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Теоретико-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспо-рту / Ю. С. Бараш, А. А. Покотілов, Т. Ю. Чар-кіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.– 2011. – Вип. 38. – С. 233 – 237.

Бараш, Ю. С. Сравнение видов транспорта с учетом устойчивого развития общества / Ю. С. Бараш, И. П. Корженевич, П. А. Лихопек // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2009. – Вип. 28. – С. 210–214.

Калініченко, Л. Л. Інноваційна діяльність - ос-нова конкурентних переваг залізничного транс-порту / Л. Л. Калініченко // Вісн. економіки трансп. і промисловості : зб. науково-прак. ст. – Х. : УкрДАЗТ, 2008. – № 24. – С. 53–57.

Коковіхіна, О. О. Аналіз наукових підходів до управління конкурентоспроможністю підпри-ємства / О.О.Коковіхіна, Д. І. Бойко // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2008. – № 21. – С. 81-84.

Чаркіна, Т. Ю. Економічний критерій для порі-вняння конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту / Т. Ю. Чаркіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 36. – С. 314 – 317.

Чаркіна, Т. Ю. Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобіль-ного та залізничного транспорту / І. П. Корже-невич, Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 3. – С. 102 – 109.

Чаркіна, Т. Ю. Методика проведення дослі-джень стосовно підвищення конкурентоспро-можності пасажирських перевезень / Т. Ю. Ча-ркіна // Вісн. економіки транспорту і промисло-вості: зб. науково-прак. ст. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – № 36. – С. 289-296.

Чорний, В. В. Сутність та зміст конкурентосп-роможності залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень / В. В. Чорний // Зб. наук. пр. Держ. економ-технолог. ун-ту тр-ту. Сер. Економіка і управління. –2012. – Вип. 19. –

С. 26–32.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)