МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

R. Sokolska, V. Zelikman

Анотація


На основі досліджень підходів до формування та аналізу фінансових результатів розроблена модель формування фінансових результатів підприємства. Запропонована модель базується на багатофакторному підході, що надає можливості аналізу прибутку як результуючого показника, сформованого в результаті впливу багатьох факторів.


Ключові слова


фінансовий результат; види прибутку; види діяльності підприємства; доходи; витрати; собівартість продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Хейне, П. Экономический образ мышления: пер. с англ. / П.Хейне. – М.: Каталаксия, 1997. – 704 с.

Бланк, И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Ника-Центр, 2007.– 768 с.

Горфинкель, В. Я. Экономика предприятия / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с.

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятель-ности предприятия / Г. В. Савицкая. – 4-е изд. – Минск : ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

Шеремет, А. Д. Комплексный анализ хозяйст-венной деятельности / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» [Електрон. ре-сурс] / Законодавство України // Режим досту-па: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

Зелікман, В. Д. Системна класифікація видів прибутку / В. Д. Зеликман // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», - 2012. Том 11. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 32 – 35.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19304

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)