РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. V. Bilytsya, A. V. Shulga

Анотація


У статті розкрито роль основних фондів у діяльності підприємства, а також досліджено резерви підвищення рівня ефективності їхнього використання.


Ключові слова


основні фонди; ефективність; резерви; фондовіддача; фондомісткість; рентабельність; екстенсивний шлях; інтенсивний шлях

Повний текст:

PDF

Посилання


Городня, Т. А. Обґрунтування стратегії підви-щення ефективності відтворення та викорис-тання основних виробничих засобів підприємс-тва / Т. А. Городня // Наук. вісн. НЛТУ – Л.: 2008. – 290 с.

Савицька, Т. В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Т. В. Савицька. – Мінськ : Нове видання, 1999. – 256 с.

Ковальчук, І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.

Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 487 с.

Шваб, Л. І. Економіка підприємства: навч. посі-бник / Л. І. Шваб. – К. : Каравелла, 2008. –

с.

Череп, А. В. Ефективність використання основ-них фондів підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Череп, А. А. Клименко. – Режим досту-пу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/

Dtr_ep/2009_6/files/ekon_06_09_43_Cherep_Klimenko.pdf
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i4.19307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)