Методологічні засади використання технології бенчмаркінгу в стратегі-чному аналізі й прогнозуванні розвитку регіонів

O. Yu. Bobrovska

Анотація


Розглянуто особливості застосування в практиці управління розвитком складних соціально-економічних систем методу бенчмаркінг як сучасного високоефективного способу аналізу стану, рівня розвитку й прогнозування можливих результатів дії господарських суб’єктів у майбутньому за умов використання найкращих практик господарювання. Проаналізовано теоретико-методологічне підґрунтя процесу бенчмаркінг. Розкрито зміст концепції бенчмаркінгу. Наведено структурну модель конструювання й реалізації процесу бенчмаркінгу.


Ключові слова


метод; процес; характеристика; структура; технологія; сфери застосування; результативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко, О. В. Сутність та особливості бенч-маркінгу в антикризовому управлінні підпри-ємством / О. В. Коваленко // Механізм регулю-вання економіки. – 2009. – № 3. – Т. 1. – С. 140-145.

Бублик, М. І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М. І. Бублик, М. М. Хім’як, М. В. Лібер // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 136-139.

Садовий, Ю. В. Бенчмаркінг в управлінні розви-тком соціальної сфери / Ю. В. Садовий // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2011. – Вип.21.3. – С. 245-250.

Коваленко, О. В. Бенчмаркінг – елемент механі-зму антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко. – Ре-жим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

/portal/Soc_Gum/Mre/2009_3/3.4.pdf

Подсолонко, О. А. Основи бенчмаркінгу в ме-неджменті / О. А. Подсолонко // Менеджмент: теорія і практика. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 231–285.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19467

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)