Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання

V. I. Dzuiba

Анотація


У статті наведені способи оцінки продуктивності праці із врахуванням виробничої діяльності залізниці.


Ключові слова


: продуктивність праці; оцінка продуктивності праці; метод; спосіб; трудові ресурси; залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

Череп, А. В. Комплексна критична оцінка мето-дичного інструментарію виміру, планування, аналізу і забезпечення ефективності викорис-тання трудових ресурсів підприємства / А. В. Череп, Г. І. Самойленко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2011. – № 4(12). – С. 79-89.

Сергійчук, С. І. Дослідження методів вимірю-вання продуктивності праці [Електронний ре-сурс] / С. І. Сергійчук.. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Петращак, О. О. Основні показники визначення продуктивності праці на підприємстві [Елект-ронний ресурс] / О. О. Петращак, Є. Ю. Колосінський. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Гомба, Л. А. Методичні підходи до оцінки пер-соналу сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Гомба. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Орлов, І. В. Оцінка продуктивності праці: облі-ковий підхід [Електронний ресурс] / І. В. Ор-лов. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/.

Галайда, Т. О. Соціально-економічна сутність ефективності праці та механізм її управління на підприємстві / Т. О. Галайда, Н. Б. Теницька // Економіка і регіон / ПолтНТУ. – 2009. – № 2(21). – С. 180-185.

Семикіна, М. В. Науково-методичні засади управління продуктивністю праці / М. В. Семи-кіна // Економіка праці. Наук. вісн. ЧДІЕУ. – 2010. – № 2(6). – С. 160-167.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19474

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)