Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації

L. Shilo, I. Zakharenko, Yu. Kasian

Анотація


В роботі досліджуються причини формування глобалізаційних процесів, їх вплив на функціонування світової економіки та можливі негативні та позитивні наслідки. Розглянуто роль конкуренції в умовах глобалізації та висвітлено аспекти її історичного розвитку.


Ключові слова


глобалізація; світова економіка; інтеграція; регіоналізація; транснаціоналізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Стукало, Н. Глобалізація та розвиток фінансової системи України : монографія / Н. Стукало. – Д. : Вид-во «Інновація», 2006. – 248 с.

Стукало, А. Глобализация мировой экономики / А. Стукало, Т. Авдеева // Международная жизнь. – 2000. – № 5.

Лещук, В. Фінансова глобалізація в умовах гло-балізації світової економіки / В. Лещук // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.12.

Медведев, В. Глобализация экономики: тенден-ции и противоречия / В. Медведев // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 2.

Орєхова, Т. В. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу еволюції транснаціональ-ної стратегії бізнесу в умовах глобалізації / Т. В. Орєхова // Проблемы развития внешнеэ-кономических связей и привлечения иностран-ных инвестиций: региональный аспект: сб. на-уч. тр.— Донецк : ДонНУ. – 2007.

Осадчая, И. Глобализация и государство: новоe в регулировании экономики развитых стран / И. Осадчая // Мировая экономика и междуна-родные отношения.– 2002. – № 11.

Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних ви-кликів: аналітичні матеріали до парламентських слухань / Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, І. А. Шовкун та ін. / за ред. І. І. Федулової, Г. О. Андрощука; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 196 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19475

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)