DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19476

Дослідження структурних змін оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування

V. V. Kassir, Z. V. Kozachenko

Анотація


У статті визначені загальні риси формування обсягу та структури, а також активності використання оборотного капіталу, властиві для підприємств галузі залізничного машинобудування

Ключові слова


машинобудівні підприємства; оборотний капітал; елементи оборотного капіталу; поточні активи; обсяг; структура; ліквідність; оборотність; джерела фінансування оборотних активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк, И. А. Управление капиталом: учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2004. – 576 с.

Бригхэм, Ю. Ф. Финансовый менеджмент / Ю. Ф. Бригхэм, М. Эрхардт; пер. с англ. под ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 960 с.

Ковалёв, В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчет-ности / В. В. Ковалев.– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

Крутин, Ю. В. Проблемы финансового менедж-мента промышленных предприятий по управ-лению оборотным капиталом / Ю. В. Крутин // Вестн. Удмуртского ун-та. – 2011.– № 1. – С. 52–57.

Мартякова, О. В. Дослідження політики управ-ління оборотними активами вугледобувних пі-дприємств / О. В. Мартякова, Р. Ю. Заглада // Зб. наук. пр. ДонДУУ «Соціальні та економічні проблеми розвитку України, регіонів та підпри-ємств». Сер. «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2007. –№ 84. – С. 284–297.

Семенов, Г. А. Економічний механізм форму-вання та використання оборотного капіталу пі-дприємств: монографія / Г. А. Семенов, А. В. Бугай, О. О. Єропутова. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 364 с.

Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. / О. О. Терещен-ко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554с.

Фролова, Т. О. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення і практичних завдань / Т. О. Фролова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 253с.

Дані Державної служби статистики України стосовно наявної статистичної інформації щодо окремих показників діяльності підприємств за видом економічної діяльності «Виробництво залізничного рухомого складу» за 2007–2012 роки / Державна служба статистики України. – 2013. – № 13/3-12/171. – 3 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .