DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19477

Вартісні техніко-економічні показники та ефективність залізничних пасажирських перевезень

A. A. Matusevich

Анотація


Мета. Пошук засобів обґрунтування визначення раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень. Методика. Систематизація техніко-економічних показників роботи залізничних пасажирських перевезень, аналіз динаміки вартісних показників та визначення їх впливу на ефективність цих перевезень через визначення причин зниження ефективності пасажирського комплексу залізничного транспорту (ПКЗТ) України. Результати. За результатом аналізу динаміки вартісних техніко-економічних показників встановлені неефективність залізничних пасажирських перевезень, причини її зниження та наслідки збитковості. Наукова новизна. Впровадження раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень пов’язане з урахуванням аналізу динаміки вартісних техніко-економічних показників роботи залізничних пасажирських перевезень. Практична значимість. Впровадження раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень за допомогою вартісних техніко-економічних показників надасть змогу побудувати нову класифікацію пасажирських поїздів за новими ознаками.


Ключові слова


показник; ефективність; збитковість; вартісний; пасажирський; рух; перевезення; залізниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомолова, Н. І. Ефективність транспортного виробництва: сутність, зміст і форми / Н. І. Богомолова // Зб. наук. пр. Київ. ун-ту еко-номіки і технологій транспорту. Сер. «Економі-ка і управління». – К.: КУЕТТ, 2003. – № 3. – С. 22 – 28.

Пастух, О. В. Аналіз сучасних підходів до ви-значення економічної ефективності виробничої діяльності підприємств/ О. В. Пастух // Про-блема підвищення ефективності інфраструкту-ри: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 15. – С. 51 – 60.

Концепція Державної цільової програми-впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005–2015 роки [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Концепція комплексної Програми розвитку за-лізничного транспорту України на 2007–2020 рр. – К. : ДНДЦ УЗ, 2009. – 257 с.

Державна програма реформування залізничного транспорту на 2008–2015 роки: затв.: Розпоря-дження Кабінету Міністрів України від 27 гру-дня 2006р. № 651-р. / Кабінет Міністрів Украї-ни. – К., 2006 – 20 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2005–2006 р./ Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2006 – 140 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2006–2007 р. / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2007 – 138 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2007–2008 р. / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2008 – 139 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2008–2009 р. / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2009 – 142 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2009–2010 р. / Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2010 – 141 с.

Аналіз роботи залізниць України по пасажирсь-ких перевезеннях та підсобно-допоміжній дія-льності пасажирського господарства за 2010–2011 р. /Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця. Головне па-сажирське управління. – К., 2011 – 140 с.

Гречко, А. В. Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / А. В. Гречко. – К. : Видання Нац. техн.ун-ту України «Київський політехнічний інститут», 2009.

Гудков, О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного під-ходу : дис. … канд. екон. наук: 08.00.03/

О. М. Гудков. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 178 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)