Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування

A. V. Momot

Анотація


У статті розміщено матеріал стосовно методичного підходу щодо визначення раціональних зон курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів. Для України ця проблема є дуже актуальною, оскільки з 2003 року досліджується Укрзалізницею, французькою компанією SYSTRA, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. У колишньому СРСР питання побудови високошвидкісної магістралі Москва–Крим–Кавказ вирішувалося проектно-вишукувальними інститутами Мосдіпротранс та Дніпродіпротранс.


Ключові слова


швидкісний та високошвидкісний рух; високошвидкісна магістраль; швидкість потягу; попит на пасажирські перевезення; рухливість населення; доходна ставка; вартість перевезень

Повний текст:

PDF

Посилання


Босов, А. А. Формирование вариантов рациона-льной сети линий высокоскоростного движения поездов в Украине/А. А. Босов, Г.Н. Кирпа. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2004. – 144 с.

Дикань, В. Л. Обеспечение конкурентоспособно-сти предприятия: монография / В. Л. Дикань. – Х. : Основа, 1995. – 160 с.

Кірдіна, О. Г. Методологічні аспекти інвестицій-но-інноваційного розвитку залізничного компле-ксу України: монографія / О. Г. Кірдіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2011. – 312 с.

Концепція впровадження швидкісного руху па-сажирських поїздів на залізницях України в 2004–2015 роках / Державна адміністрація заліз-ничного транспорту України. – К., 2004. – 43 с.

Предварительное технико-экономическое обос-нование проекта высокоскоростных железных дорог в Украине / «SYSTRA». – К., 2002.

Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспромо-жна економіка, ефективна держава – 2010».

Розробка концепції впровадження швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2005–2015 роках / Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, – Д., 2004.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 20 жовтня 2010 року № 2174.

Чаркіна, Т. Ю. Дослідження впливу загального терміну поїздки пасажира на доходи транспорт-них підприємств / Т. Ю. Чаркіна // Вісн. економі-ки транспорту і промисловості : зб. науково-прак. ст. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – № 39. – С. 180–183.

Чаркіна, Т. Ю. Управління конкурентоспро-можністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг : автореф. … дис. канд. екон. наук / Т. Ю. Чаркіна. – Х.: Дніпро-петр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаря-на, 2013. – 22 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19478

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)