Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціону-вання

N. P. Snachov, Y. A. Kalashnik, V. V. Koshel, I. N. Lomteva

Анотація


У статті розглядаються шляхи удосконалення управління фінансовими результатами та підвищення прибутковості залізниці в умовах її акціонування.


Ключові слова


фінансові результати; доходи; витрати; чистий прибуток; акціонування; корпоратизація; маржинальний дохід; облігації корпорацій; власний капітал; позиковий капітал; ефект фінансового важеля

Повний текст:

PDF

Посилання


Про особливості створення державного акціо-нерного товариства залізничного транспорту загального користування [Електронний ресурс] / Проект Закону України. – Режим доступу: http://www. mintrans.gov.ua/uk/alias_50/23853.html

Цвєтов, Ю. М. Проблеми та основні напрямки реформування системи залізничного транспор-ту України / Ю. М. Цвєтов, М. В. Макаренко, М. Ю. Цвєтов та ін. – К. : КУЕТТ, 2007. – 222 с.

Організаційно-економічний механізм реформу-вання залізничного транспорту / М. В. Макаре-нко, Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник та ін. – К. : КУЕТТ, 2007. – 428 с.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним тран-спортом країни / Ю. С. Бараш; Дніпропетровсь-кий національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – 2-ге вид., пере-роб. і допов. – Д., 2006.

Савицкая, Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методоло-

гические аспекты. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 272 с.

Котелянець, В. Розвиток теорії управління ви-тратами залізничного та інших видів транспор-ту / В. Котелянець, М. Сергієнко // Зб. наук. пр. КУЕТТ. Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ. – 2007. – № 9. – 26 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19479

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)