Організація документального контролю основних засобів на залізнич-ному транспорті

O. A. Toporkova, L. F. Yatsko

Анотація


Розглянуті основні напрями організації контролю основних засобів. Запропонована послідовність перевірки первинної документації відповідно до видів операцій, що здійснюються  з основними засобами

Ключові слова


основні засоби; контроль; документальна перевірка; первинна документація

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисюк, О. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового за-конодавства / О. Борисюк // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2011. - № 130. –

С. 47–50.

Демченко, М. А. Організаційно-економічні ас-пекти відтворення основних засобів колійного господарства залізниць: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управ-ління підприємствами» / М. А. Демченко. – К., 2011. – 20 с.

Наумчук, О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтер-ський облік, аналіз та аудит» / О. А. Наумчук. – Л., 2005. – 20 с.

Податковий Кодекс України [Електронний ре-сурс]: Закон від 02.12.2010 р. № 2755-VI (ста-ном на 04.08.2013 р.) – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Про особливості утворення публічного акціоне-рного товариства залізничного транспорту зага-льного користування [Електронний ресурс]: За-кон України від 23.02.2012 р. № 4442-VI. – Ре-жим доступу: / http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4442-17

Самбурська, Н. І. Витрати на ремонт і поліп-шення основних засобів підприємств: аспекти обліку та оподаткування / Н. І. Самбурська // Наук. вісн. Нац. ун-ту ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 3(54). – С. 124–130.

Толстих, М. А. Організаційно-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних за-собів відповідно до вимог податкового кодексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream /2010/1207/1/Tolstyh.pdf

Цвєтов, Ю. М. Облікова політика державної адміністрації залізничного транспорту України і забезпечення передумов раціональної органі-зації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємствах залізничного транспорту / Ю. М. Цвєтов, Г. І. Поберезська // Зб. наук. пр. ДЕТУТ. Сер. «Економіка і управління». – 2011. – Вип. 18, ч. 1. – С. 125–138.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i5.19481

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)