ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/209406

Ключові слова:

інновація, сутність, визначення, інноваційна діяльність

Анотація

Мета. Визначення економічної сутності інновацій на основі аналізу законодавчих та літературних джерел. Характеристика поглядів науковців та виділення основних підходів до розуміння сутності інновацій. Формулювання власного бачення економічної сутності інновацій як фактора розвитку та конкурентоспроможності в сучасних умовах динамічних змін. Методика. Для досягнення поставленої мети застосовано системний підхід, дедуктивний метод, порівняння, групування, узагальнення, аналіз і синтез. Результати. Інновації представляють собою впровадження нового – нових технологій, продукції, послуг, організаційних рішень, бізнес-моделей, які забезпечують отримання результату у вигляді економічних, науково-технічних, соціальних, інформаційних, екологічних ефектів та конкурентних переваг. Інновацію розглядають як ідею, творче джерело створення нового, кращого, оригінального, ефективнішого, як особливий засіб пристосування до ринку та потреб споживачів. Інновація як процес відображає необхідність інноваційної діяльності в сучасних умовах конкурентного середовища. Вказує на існування життєвих циклів інновацій від зародження ідеї і її обґрунтування до впровадження та практичного використання. Інновація відображає розвиток, підкреслюючи її діалектичний зв’язок з економічними коливаннями. Наукова новизна. Запропоновано визначення інновації як результату реалізації ідеї у вигляді впровадження нових або вдосконалених технологій, продукції, послуг, що мають економічні, соціальні та інші ефекти в процесі розвитку і здобуття конкурентних переваг. Сформульована дефініція включає виділені підходи до розгляду інновації як технології, продукту або послуги (впровадження нового); як ефекту, результату; як ідеї; як процесу; як розвитку. Практична значимість. Комплексне розуміння сутності інновації на основі ключових аспектів джерел її виникнення та впливу на конкурентоспроможність суб’єктів господарювання дозволить краще ідентифікувати види інновацій, їх характеристику, оцінку ефективності.

 

Біографія автора

Юлія Віталіївна Белянська, Державний університет інфраструктури та технологій

Аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування.

Посилання

Vostryakova, V.Yu. (2016). Development of innovative potential of the enterprise (according to the materials of publishing and printing enterprises of Ukraine) : dis. ... cand. econ. Science: 08.00.04; KNEU. Kyiv, 235 p. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/Diss_Vostriakova.pdf

Drucker, P. (2006). Tasks of management in the XXI century. Moscow, OOO «ID Williams», 235 р.

Zakolodyazhny, V.O. (2018). Innovations in the activities of insurance companies in Ukraine : dis. ... cand. econ. Sciences: 08.00.04 / Zakolodyazhny Vladimir Olegovich; Kiev. nat. Univ. Taras Shevchenko. Kyiv, 203 p. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/391/dis_Zakolodiazhnyi%20V.O..pdf

Zyanko, V.V. & Epifanova, I. Yu. & Zyanko, V.V. (2015). Innovative activity of enterprises and its financial support in terms of transformational changes in the economy of Ukraine : monograph. Vinnytsia: VNTU, 172 p. URL: http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/zez_2015.pdf

Ivanova, V.V. (2009). Research of the theory of the concept of innovation. Industrial economics, vol. 4. pp. 80–86. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10355/st_47_13.pdf?sequence=1

Innovation. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інновація.

Каrpenko, О.О. (2013). Innovation and integration paradigm of enterprise development on the principles of clustering : Kyiv, SIC GROUP UKRAINE LLC, 272 p. ISBN978-617-7092-19-2.

Каrpenko, О.О. (2020). Internet marketing in the system of innovative development of telecommunication enterprises. Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies: Series "Economics and Management". Vol. 47. Kyiv, DUIT, P. 84-96.

Lapin, N.I. (1980). Actual problems of research of innovations in organizational systems. M., VNIISI, 114 p.

Maslyukivska, A. (2013). Innovative theory of Joseph Schumpeter: from the classical definition of "innovation" to the modern understanding of innovative ideas. Bulletin of Kyiv National University. T. Shevchenko. Economics Series, vol. 145. pp. 59-61. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-teoriya-yozefa-shumpetera-ot-klassicheskogo-opredeleniya-ponyatiya-innovatsiya-k-sovremennomu-ponimaniyu/viewer

Mocherny, S.V. & Larina, J.S. & Ustenko, O.A. & Yuri, S.I. (2008). Economic encyclopedic dictionary : in two volumes / Ed. S.V. Mochernogo. Lviv, Svit, T. 1, 616 p.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002). Pro innovatsiynu diyalʹnistʹ [On innovative activity] (Accessed 04 July 2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Prokopenko, O.V. & School, V.Yu. (2010). Scientific approaches to the interpretation of the concept and definition of the stages of the life cycle of innovation. Economic innovations: Coll. Science. Odessa Ave., vol. 41, P. 213-223. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66563/26-Prokopenko.pdf?sequence=1

Pugach, A.M. & Demchuk, N.I. & Dovgal, O.V. & Kryuchko, L.S. & Tyaglo, N.V. (2018). Innovative development of the enterprise : textbook. FOP Shvets V.M., 348 p. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3097/1/Інноваційний%20розвиток.pdf

Roth, E. (2010). Innovation is a way to increase efficiency. Bulletin McKinsey, vol. 21. URL: http://vestnikmckinsey.ru/strategic-planning/innovacii-put-k-povyhsheniyu-ehffektivnosti

Santo, B. (1990). Innovation as a means of economic development. Moscow, Progress, 296 p.

Social innovation in management: municipal financial and production groups : textbook. manual for universities / V.N. Ivanov, S.B. Melnikov, N.S. Melnikov [et al.]; Under common. Ed. V.N. Ivanov, S.B. Melnikov. 4th ed., Reworked. and ext. M., Municipal world, 2006, 260 p.

Fatkhutdinov, R.A. (2002). Innovation Management : Affairs. pos. S.Pb., Piter, 400 p.

Khariv, P.S. (2003). Innovative activity of the enterprise and economic estimation of innovative processes. Monograph. Ternopil, "Economic Thought", 326 p. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/569/1/Інноваційна%20діяльність.pdf

Chumak, O.V. (2009). Socio-philosophical analysis of the concept of "innovation" and "innovation". Humanitarian Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy, vol. 36. P. 152-165. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_36_14.pdf

Schumpeter, J. (1982). Theory of economic development (Study of entrepreneurial profit, credit, interest and business cycle), Translate. from Germany, Moscow, Progress, 453p.

Hughes, D.J. & Lee, A. & Tian, A.W. & Newman, A. & Legood, A. (2018). Leadership, creativity, and innovation: A critical review and practical recommendations. The Leadership Quarterly. 29 (5): 549–569, P. 8. doi:10.1016/j.leaqua.2018.03.001. hdl:10871/32289

Innovation. Merriam-Webster. Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation

Kanter, R.M. (1983). The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work. London: Allen and Unwin. p. 20.

Maranville, S. (1992). Entrepreneurship in the Business Curriculum. Journal of Education for Business. 68:1, 27–31. doi:10.1080/08832323.1992.10117582

Morgan, J. (2015). What's the Difference Between Invention and Innovation? Forbes. 10 September 2015. URL: https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/09/10/whats-the-difference-between-invention-and-innovation/#6e639a6b70f4

Oslo Manual (2005): Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. OECD/EC, 2005. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en

Peru, F. (2009). Questioning two myths in innovation literature. The Journal of High Technology Management Research. 20: 40–51. doi:10.1016/j.hitech.2009.02.002

Semenova, S. (2019). Classification of innovations as an accounting objective. Scientific journal «European Science», Podhajska, Slovakia, vol. 2. P. 28-38. ISSN 2585-7738. URL: http://www.european-science.sk/storage/journals/essays/2-2019/316.pdf

Zaltman, G. & Duncan, R. & Holbeek, J. (1973). Innovations and Organizations. London: John Wiley and Sons. p. 12, 40-67, 164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Белянська, Ю. В. (2020). ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 55–65. https://doi.org/10.15802/rtem2020/209406

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ