САНАЦІЯ БАЛАНСУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210758

Ключові слова:

баланс, санація, фінансовий стан

Анотація

Мета. Визначення ефективних напрямів та конкретних заходів санації балансу для покращення фінансового стану підприємства на основі практичної інформації про діяльність компанії та аналізу обчислених показників. Методика. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано системний підхід, дедуктивний метод, порівняння, групування, узагальнення, методи економічного аналізу. Результати.  Баланс підприємства є мірилом його фінансового стану на дату звітності. Заходи санації балансу можуть використовуватись не тільки в критичних ситуаціях, а й в умовах незадовільного фінансового стану, відхилення ключових коефіцієнтів від оптимальних нормативів, негативної динаміки, тривалої збитковості. Санація балансу спрямована покрити поточні збитки і усунути їх причини, відновити й зберегти ліквідність та платоспроможність підприємства, його фінансову стійкість, скоротити всі види заборгованостей, покращити структуру власного оборотного капіталу, сформувати фонди та резерви, які необхідні для того, щоб провести виробничі, технічні й організаційні заходи. Наукова новизна. Запропоновано розглядати заходи санації балансу у взаємозв’язку показників звітності з джерелами облікової інформації, які її формують. Необхідно комплексно розглядати мету санації балансу, яка полягає в оптимізації показників балансу та фінансових потоків підприємства, а не лише покращення платоспроможності для недопущення провадження у справі про банкрутство підприємства, запобігання ліквідації. Практична значимість. Охарактеризовано напрями та заходи санації балансу на прикладі підприємства, представлені аналітичні розрахунки, які побудовано на основі практичної інформації, висновки та пропозиції можуть бути використані не тільки на досліджуваному підприємстві, а й на аналогічних підприємствах в Україні.

Біографія автора

S. SEMENOVA, Київський національний торговельно-економічний університет

Каф. обліку і оподаткування, SCOPUS AUTHOR ID: 57014795700

Посилання

Statystyka. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Statistics. State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian];

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Gospodarskyi Kodeks Ukrayiny (Accessed 16 January 2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. [in Ukrainian];

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhaltersʹkyy oblik ta finansovu zvitnistʹ v Ukrayini [About Accounting and Financial Reporting in Ukraine] (Accessed 16 July 1999). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. [in Ukrainian];

International Financial Reporting Standards (IFRS) Retrieved from https://www.iasplus.com/en/standards [in EU];

Natsionalʹne Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 1 „Zahalʹni vymohy do finansovoyi zvitnosti” [General Requirements for Financial Statements] Polozhennya Ministerstva finansiv Ukrayiny 07.02.2013 № 73. [in Ukrainian];

Grishova, I. & Ostrovska, I. & Menkkonen A. (2013). Sanatsiya pidpryyemstva yak chynnyk yoho finansovoyi zakhyshchenosti [Sanitation at the expense of financial security]. Visnyk Sumchtkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Finansy i kredyt – Newsletter of Sumtchy National Agrarian University. Seriya: Finance and Credit, No. 1. [in Ukrainian];

Stegney, M. & Bilak, G. & Lintour, I. (2014). Finansova sanatsiya ta kompleksna otsinka finansovoho stanu sub'yektiv hospodaryuvannya [Financial rehabilitation and comprehensive assessment of the financial condition of economic entities]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho ahrarnoho universytetu im. VV Dokuchayeva. Ser.: Ekonomichni nauky – Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. BB Dokuchaev. Ser .: Economic Sciences, No. 7, P. 359-368. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF_on.pdf [in Ukrainian];

Semenova, S. & Shpyrko, O. (2014). Zbalansovana systema pokaznykiv u formuvanni oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstvom [Balanced scorecard in the formation of accounting and analytical support of enterprise management]. International scientific and practical Congress „Lawyers and Economists”. The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb (Croatia). Regus Zagreb Grand Center, 2 Hektoroviceva, 163 p. P.11-17. [in Croatia];

Khromushina, L. (2015). Sanatsiya balansu yak metod antykryzovoho finansovoho menedzhmentu pidpryyemstva [Remediation of the balance sheet as a method of anti-crisis financial management of the enterprise]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi – Economy. Management. Innovation, Issue 1 (13). [in Ukrainian];

Malyshenko, V. (2001). Udoskonalennya bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i ekonomichnoho analizu pry zdiysnenni protsedury bankrut•stva i sanatsiyi [Improvement of accounting, control and ecological analysis in the process of bankruptcy and rehabilitation], author. … Dis. Ph.D. specialty 08.06.04. Accounting, analysis and audit; Schiedgnoukraine National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Luhansk, 21 p. [in Ukrainian];

Shpyrko, O. (2016). Konsolidatsiya finansovoyi zvitnosti ukrayinskyku pidpryyemstv v suchasnykh umovakh. Ekonomichni perspektyvy pidpryyemnytstva v Ukraini : tezy dopovidei Vseukrayinskoyi internet-konferentsiyi 27-28 October 2016, Irpin, USFSU, pp.496-499. [in Ukrainian];

Shvydanenko, H. & Dmytrenko, A. (2003). Sanatsiya balansu v systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Remediation of balance in the system of crisis management of the enterprise]. Aktualʹni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, No. 4, P. 33-37. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-16

Як цитувати

SEMENOVA, S. (2020). САНАЦІЯ БАЛАНСУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (3(19). https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210758