ПРОБЛЕМИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Н. Г. МЕТЕЛЕНКО Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету

DOI:

https://doi.org/10.15802/rtem2020/228747

Ключові слова:

будівельна галузь, будівельні підприємства, стратегічні орієнтири, інвестиційний підприємницький клімат, технологічний цикл, капітальні інвестиції

Анотація

Мета. Дослідження спрямовано на розкриття проблем, з якими стикнулись вітчизняні підприємства будівельної галузі і підприємства суміжних галузей національної економіки України, що є замовниками або споживачами продукції будівництва. Обгрунтовано важливість ефективної роботи підприємств будівельної галузі для економіки в цілому. Наголошується на тому, що пошук механізмів підвищення ефективності функціонування підприємств будівельної галузі ускладнюється в умовах сьогодення процесами посилення політичної та фінансової кризи в Україні, що також гальмує розвиток інтеграційних процесів до європейського економічного простору. Окреслено вирішальну роль створення сприятливого інвестиційного підприємницького клімату, послідовний перехід від вітчизняних до європейських стандартів у будівництві, реформування законодавчої та нормативно-правової бази в галузі.

За офіційними даними Державної служби статистики України проаналізовано динаміку обсягів виробленої будівельної продукції та обгрунтовано тенденції і наслідки змін в галузі. Доведено, що ефективність роботи підприємств будівельної галузі залежить від низки чинників, які є специфічними для підприємств цієї галузі, до основних з таких чинників віднесено: використання будівельної продукції можливе лише за місцем її виробництва та існує значна залежність галузі від природних факторів, що у випадку незапланованих подій негативно позначається на тривалості технологічного циклу та призводить до додаткових втрат ресурсів; особливості тимчасової взаємодії між підприємствами і організаціями різних галузей національної економіки під час створення будівельної продукції викликає необхідність техніко-економічних та техніко-технологічних внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків. Наголошується, що систематизовані характерні ознаки галузі є передумовами, на яких повинна ґрунтуватись антикризова стратегія розвитку підприємств, яка визначає пріоритетні напрями розвитку та механізм їхнього фінансування. Практична значимість. Здійснено аналіз структури джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні. Доведено складність умов функціонування будівельних підприємств, що підвищує відповідальність і самостійність у прийнятті управлінських рішень щодо забезпечення ефективності їх господарської діяльності в сучасних умовах інтеграції до ЄС. Окреслено орієнтири розвитку будівельних підприємств з урахуванням тенденцій, що склались у галузі та економіці України в цілому, що у подальшому дозволить сформувати антикризову стратегію розвитку галузі, спрямовану на інтеграцію вітчизняної економіки до європейського економічного простору.

Біографія автора

Н. Г. МЕТЕЛЕНКО, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету

д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Посилання

The official site of The State Statistics Service of Ukraine “The volume of construction products produced by type in 2014 – 2019”. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 19 August 2020).

Oklander T.O., Pedko I.A., Kambur O.L. (2018) Ekonomika budivelnoho pidpryiemstva [Economy of the construction enterprise]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Bohinska L.O. (2016) Ekonomichni zasady formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu budivelnoho pidpryiemstva [Economic principles of formation and use of resource potential of a construction enterprise]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economy, vol. 1 (47), no. 2, pp. 316–320.

Bozhanova V.Yu., Stupniker H.L., Masiuk S.Ye. (2013) Metodychni pidkhody do formuvannia antykryzovoi stratehii rozvytku budivelnykh pidpryiemstv v suchasnykh umovakh [Methodical approaches to the formation of anti-crisis strategy for the development of construction enterprises in the current context]. Economic space, no. 78, pp. 214–223.

Chorna M.V. (2012) Stratehichni napriamy innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Strategic directions of innovative activity of enterprises of construction industry]. Economic strategy and prospects of the development of sphere of trade and services, vol. 1, no. 1, pp. 210–216.

Norkina T.P. (2013) Udoskonalennia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Improvement of the management of innovative development of enterprises of construction industry]. Economics of construction and urban economy, vol. 9, no 1, pp. 55–62.

Yakymenko O.V. (2013) Vplyv innovatsiinoho potentsialu na rozvytok budivelnykh pidpryiemstv [The impact of innovation potential to the development of construction enterprises]. Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic Sciences, no. 4 (81), pp. 316–325.

The official site of The State Statistics Service of Ukraine “Capital investments by sources of financing for 2010 – 2019”. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 19 August 2020).

Lipych L.H. (2015) Formuvannia stratehii rozvytku budivelnoho pidpryiemstva v umovakh investytsiinoi konkurentsii [Formation of strategy of development of the construction enterprise in the conditions of investment competition]. Lutsk: Vezha-Druk. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

МЕТЕЛЕНКО, Н. Г. . (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (4(20), 92–97. https://doi.org/10.15802/rtem2020/228747

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ