Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи

Y. Y. Parkhomenko

Анотація


Вступ. Розвиток національної економіки визначається мобільністю факторів виробництва, до яких належать капітал, земля, праця, підприємницькі здібності, інформація. Однак реалії сучасності ставлять наголос на ефективності управління не тільки технічним та інноваційним розвитком підприємства, але і його трудовими ресурсами. Мета. Теоретичне дослідження існуючих методів визначення сутності трудового потенціалу та його структурної компоненти для залізничних підприємств. Результати та обговорення. На забезпечення конкурентоспроможності транспортної продукції найбільше впливає людський фактор. Частка витрат людської праці є в даному випадку значною, оскільки у виробництві послуг як специфічного товару практично відсутні сировина й матеріали. Таким чином, аналіз джерел показав, що існує дуже багато поглядів щодо визначення економічної категорії «трудовий потенціал», які у свою чергу можна поділити на категорії за макро-, мезо- та мікрорівнями, оскільки її сутність дещо змінювалась і набувала специфічних рис зі зміною об’єкта. При цьому доцільно розглядати трудовий потенціал працівника як невід’ємну частину трудового потенціалу підприємства, який у складі трудового колективу повинен давати синергетичний ефект. Також слід враховувати особливості сфери діяльності підприємства для визначення складових його трудового потенціалу. Висновки. В основі трудового потенціалу підприємств, зокрема, залізничного транспорту лежить трудовий потенціал працівника, який можна визначити як «здатність працівника до праці певного змісту і складності, глибину і різнобічність його загальних і спеціальних знань, виробничого досвіду, кваліфікації, з одного боку, і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові завдання , що виникають в результаті змін у виробництві, – з іншого боку». У ході аналізу компонентної структури трудового потенціалу можна виділити дві основні категорії : індивідуальну та психофізичну. Слід зауважити, що на стан трудового потенціалу підприємства впливають багато елементів, таких як статево-вікові групи, демографічний стан держави, освітньо-кваліфікаційний рівень, професіоналізм працівників тощо.


Ключові слова


трудовий потенціал; компонентна структура трудового потенціалу; фактори формування трудового потенціалу підприємства; підходи

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i6.23024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)