УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

V. V. BOBYL

Анотація


Мета. Дослідити ризики застосування «хмарних» технологій в операційній діяльності банку та надати рекомендації щодо зменшення таких ризиків. Методика. Методологічний підхід передбачає розгляд управління банківськими ризиками (у тому числі операційними, що виникли через застосування «хмарних» технологій) як з позицій прийняття банком оптимізаційних управлінських рішень, так і з позицій реалізації цих рішень через організаційну структуру. Результати. У роботі виокремлено ризики «хмарних» технологій, досліджено заходи зменшення операційного ризику за його складовими, запропоновано рекомендації щодо нейтралізації технологічного ризику, який виникає через застосування «хмарних» обчислень. Наукова новизна. Запропоновано науковий підхід щодо управління банківськими ризиками, який, на відміну від існуючого, включає інструменти зменшення негативного впливу застосування «хмарних» технологій в операційній діяльності банку. Практична значимість. Використання  наданих рекомендацій стосовно управління ризиками «хмарних» технологій підвищує ефективність системи ризик-менеджменту банку.


Ключові слова


«хмарні» технології; операційний ризик; банк; система ризик-менеджменту

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Grosch H.R.J. Bibliography on Chebyshev Polynomials and Their Use as Optimum Approximation Functions / H.R.J. Grosch // Proeceedings of the 1949 Scientific Computation Seminar, IBM (1951).

Богданов А. Операционный риск и его влияние на устойчивую работу финансовой организации / А. Богданов // Банковские технологии. – 2008. – №7. – С. 80–88.

Боруч Ю. Консорциум для сбора данных по операционным рискам как инструмент оценки и снижения риска / Ю. Боруч // Банковское дело. – 2009. – № 10. – С. 40.

Деревська О. Операційний ризик: категорії управління / О. Деревська // Вісн. УБС НБУ. – 2010. – № 3. – С. 136-140.

Коваленко В. Управління операційними ризиками в банківській системі / В. Коваленко // Ак-туальні проблеми економіки. – 2010. – № 5 (107). – С. 189-197.

Ковальчук О. Основні підходи до класифікації видів операційного ризику в банку / О. Ковальчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Дер-жавний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного ба-нку України». – Суми, 2010. – Т. 30. – С. 142-151.

Криклій О. Інструментарій оцінки операційного ризику банку / О. Криклій, О. Крухмаль // Вісн. УАБС. – 2010. – № 4. – С. 45-48.

Сазыкин Б. Управление операционным риском в коммерческом банке / Б. Сазыкин. – М.-СПб. : Вершина, 2008. – 291 с.

Харламов В. Операционные риски и риски ин-формационной безопасности / В. Харламов // Банковское дело. – 2009. – № 7. – С. 41 – 42.

Шинкаренко А. Оцінка операційного ризику інвестиційних операцій банку та формування резерву як метод його мінімізації / А. Шинка-ренко // Фінансов-кредитна система. – 2011. – № 3. – С. 309-313.

International Convergence of Capital Measuremeht and Capital Standards. – Basel. – November 2005. Access:– http: www. bis.org. – Title from the screen.

Моделювання оцінки операційного ризику ко-мерційного банку: монографія / О. С. Дмитрова, К. Г. Гончарова, О. В. Меренкова та ін. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 264 с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Си-стема оцінки ризиків»затверджено Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104. – Режим доступу: http: // liga.com.ua. – Назва з екрану.

Бобиль В. В. Особливості операційного ризику: класифікація, кількісна оцінка, управління / В. В. Бобыль // Банківська справа. – 2012. – № 1 (98). – С. 36 – 50.

Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України «Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики». – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191/.

Бобиль В. В. Антикризове управління банківсь-кими ризиками : монографія / В. В. Бобиль. – Дніпропетровськ : Вид-во «Свідлер А.Л.», 2012. – 270 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32092

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)