DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32093

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ

О. M. HNENNYI, N. S. CHERNOVA

Анотація


Мета. Розробка методичного підходу до оцінки економічної ефективності інвестиційної програми як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Методика. Застосовуються системний підхід та комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, сітьового планування, фінансової математики, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Результати. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми вимагає синхронізації інвестиційних проектів, з яких вона складається, для чого доцільно використовувати методи сітьового планування. Синергетичний ефект інвестиційної програми може виявитись у відмінності грошових потоків інвестиційної програми в цілому від суми грошових потоків інвестиційних проектів, що її складають, а також у диверсифікації ризиків. Для врахування останнього необхідно кількісне оцінювання ризикованості кожного з проектів та програми в цілому. Доцільним є врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновані відповідні методичні підходи. Основним критерієм ефективності програми є величина її чистої приведеної вартості, що більша або дорівнює нулю. Додатковим критерієм ефективної взаємодії інвестиційних проектів у складі програми є вимога, щоб чиста приведена вартість програми була не нижчою, ніж сумарна чиста поточна вартість включених до неї інвестиційних проектів, оцінених окремо. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних програм, який, на відміну від існуючих, враховує синергетичні ефекти інвестиційної програми, що впливають на її грошові потоки, та такі, що є наслідком диверсифікації ризиків у межах інвестиційної програми, що дозволяє підвищити точність оцінки економічної ефективності інвестиційних програм як системи взаємопов'язаних проектів з урахуванням синергетичного ефекту їх програмної взаємодії. Практична значущість. Отримані результати можуть використовуватись для формування інвестиційних програм, оцінки їх економічної ефективності, а також для оптимізації складу інвестиційної програми.


Ключові слова


інвестиції; програма інвестицій; економічна ефективність; ризик; синергетичний ефект; чиста приведена вартість; внутрішня норма доходу

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – К.: Эльга-Н, 2001.– 512 с.

Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент: Підручник / І. О. Бланк. – К.: Лібра, 2006.

Гненний О. М. Визначення ставки дисконту на базі імовірнісної моделі інвестиційного ринку / О. М. Гненний // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. т. ХІІІ. –

с.– (серія «Економіка»; вип. 239). – С. 72 – 83.

Дука А. I. Теорія та практика інвестиційної дія-льності. Інвестування. К.: Каравелла, 2007.

Ендовицкий Д. А. Практикум по финансово-инвестиционному анализу – М., 2006.

Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво, затверджена Наказом Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерства фінансів України від 26.09.2001 № 218/446.

Методика проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 № 243.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные приказом Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477.

Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджені наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 № 290.

Методичні рекомендації з розроблення інвести-ційного проекту, для реалізації якого може на-даватися державна підтримка, затверджені на-казом Міністерства економічного розвитку і то-ргівлі України від 13.11.2012 № 1279.

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм, затверджені наказом Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742.

Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте: Учеб.-метод. по-собие / Сост. Ю.Ф. Кулаев. – К.: Транспорт Ук-раины, 2001. – 182 с.

Порядок та критерії оцінки економічної ефекти-вності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджений постано-вою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684.

Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2008.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)