ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. I. KHARCHENKO

Анотація


Мета. Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що підхід до вивчення проблеми сталого розвитку зараз має подвійний характер. З одного боку, дана проблема на сьогоднішній день є актуальною та є центром уваги вчених. З іншого боку, в існуючих наукових дослідженнях залишається недостатньо розробленою методична та теоретична база питань сталого розвитку підприємств. Метою даної роботи є розробка системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту для подальшої побудови математичних моделей функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку. Методика. Для досягнення поставленої мети розкривається поняття сталого розвитку транспортного сектору. Під ним розуміється такий розвиток, який здатен забезпечити на перспективу збалансоване рішення проблем соціально-економічного розвитку, скорочення негативного впливу на  довкілля, а також забезпечити теперішні та наступні потреби різних галузей та сфер людської діяльності. Як показник, який характеризує розвиток підрозділів залізничного транспорту в напрямку ресурсозбереження, пропонується використовувати інтегральний критерій ефективності; екологічну складову сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту пропонується оцінювати на підставі показників, які відображають приведену до грошового еквіваленту зміну викидів забруднюючих речовин в атмосферу та шумове забруднення довкілля; соціальна складова процесу функціонування підрозділів залізничного транспорту може бути оцінена безпосередньо сумою грошових відрахувань на заходи з підвищення заробітної платні працівників підрозділу, а також на соціальні програми (витрати на охорону здоров’я, санітарно курортні витрати та ін.) та програми по навчанню працівників підрозділу, а також було враховано показник розвитку за напрямком підвищення якості обслуговування.  Результати. В результаті формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту було отримано інтегральний показник, який відображає основний принцип сталого розвитку. Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до розробки системи показників, які характеризують сталий розвиток підрозділів залізничного транспорту, на відміну від існуючих кількісних показників (зокрема на залізничному транспорті), що не дозволяють оцінити ефективність дій та забезпечити сталий розвиток. Отримані в даній роботі показники дозволяють проводити оцінку функціонуванню підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку, а саме: впровадженню ресурсозберігаючих технологій, зниженню впливу техногенної системи на довкілля, забезпеченню соціальної складової розвитку, підвищенню якості обслуговування клієнтів. Практична значимість. Структурна реформа залізничного транспорту України, яка проводиться у теперішній час, вимагає у найкоротші терміни вирішення задач з підвищення ефективності роботи галузі. Інтегральний показник сталого розвитку запропонований в даній роботі дозволяє оцінювати ефективність функціонування підрозділів залізничного транспорту з позиції сталого розвитку. 


Ключові слова


сталий розвиток; залізничний транспорт; транспортна система; підрозділ залізничного транспорту; економічні показники; екологічні показники; соціальні показники

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бобылев, C.Н. Индикаторы устойчивого разви-тия: региональное измерение. Пособие по реги-ональной экологической политике / С.Н. Бобылев. – М. : Акрополь, 2007. – 60 с.

Загальна інформація про Укрзалізницю [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/general_information. – Назва з екрану.

Криничный, М. Н. Принципы формирования системы показателей для оценки и анали за эф-фективности деятельности инженерно-технических подразделений по инновационно-му развитию предприятия/ М. Н. Криничный // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2009 – № 2 – С. 80-84.

Марценюк, Л. В. Влияние железнодорожного транспорта на развитие национальной економики Украины / Л. В. Марценюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2012. – Вип. 42. – С. 274-278

Нагорний, Є. В. Дослідження розвитку системи транспортного обслуговування вантажовласників в транспортних вузлах / Є. В. Нагорний, А. М. Окороков, Г. І. Переста // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна. – Д., 2011. – Вип. 38 . – С.58-62.

Новиков, В. А. Формирование системы оценочных показателей устойчивого развития локомотивного хозяйства: дисс…. к-та эконом. наук: 08.00.05 / Новиков Вадим Алексеевич : Уральс-кий государственный университет путей сооб-щения. - Новосибирск 2004. – 174 с. – Библи-огр.: с. 167-174.

Островский, Н. В. Критерии устойчивого разви-тия: муниципальные аспекты [Электронный ре-сурс] / Н. В. Островский // Электронная библи-отека «Наука и техника». – 2002 – Режим дос-тупа: http://n-t.ru/tp/ns/kur.htm. – Загл. с экрана.

Прейгер, Д. К. Реалізація потенціалу транспорт-ної інфраструктури України в стратегії постк-ризового економічного розвитку / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова. – К.: НІСД, 2011. – 37 с.

Ресурсосберегающие технологии на объектах железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] // Энциклопедия ж.д.:Web-сайт – Режим доступа: http://www.jd-enciklopedia.ru/21-ekologiya/21-3-3-resursosberegayushhie-texnologii-na-obektax-zheleznodorozhnogo-transporta/. – Загл. с экрана.

Скрипченко, Н. М. Методика визначення інтег-ральних оцінок рівня розвитку територіальних одиниць районного рівня / Н. М. Скрипченко, А. А. Босов // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Д. 2009. – Вип. 1 (37) . – С. 167 – 171.

Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчи-вого развития / Н.П. Тарасова, Е.Б. Кручинина // Устойчивое развитие: природа – общество — человек: материалы международной конферен-ции – М., 2006. – Т. 1. – С. 127–144.

Харченко, О.И. Новые направления повышения эффективности функционирования подразделе-ний железнодорожного транспорта с позиции устойчивого развития / О.И. Харченко // Вісник Дніпропетровського національного університе-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаря-на. – Д., 2014. – Вип. 52. – С.

Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologyх [Електроний ресурс] / N.Y.: United Nations. – 1996. – 428 p. – Режим доступу: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-cover-distribution-and-change/indicators-of-sustainable-development-framework. – Назва з екрану.

The business for Sustainable Development: Making a difference towards the Earth Summit 2002 and beyond [Електронний ресурс] / Ranald, Dr. Patricia // Corporate Environmental Strategy. – 2002. – Volume 9. – Issue 3. – Pages 226-235. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1066793802000714. – Назва з екрану

Environmental protection and economic sus-tainable development in the western nationality areas [Електроний ресурс] / Gan, K., Zheng, X. // International Conference on Electronics, Communications and control, ICECC. – 2011. – Proceeding 6068077. – pp. 4289-4292. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6068077&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6068077 . – Назва з екрану.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32095

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)