ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

O. A. TOPORKOVA, O. A. ZHELUDOVYCH

Анотація


Вступ. Управління запасами на залізничному транспорті має інтегрований характер. Створення умов для ефективного і результативного виконання основних видів економічної діяльності  є безпосереднім завданням логістики. Мета. Формування механізму логістичного управління в системі обліку запасів. Результати та обговорення. Логістична підтримка покликана сприяти реалізації стратегічних цілей системи залізничного транспорту шляхом формування відповідного механізму. Запропонований механізм генерує три групи функцій логістичного управління в системі виробничого обліку запасів: планування і координація діяльності суб’єктів логістичного процесу; регулювання процесів щодо виконання замовлень та узгодження економічних інтересів сторін; контроль руху матеріальних потоків. Ефективність логістичної системи підприємства визначається її чутливістю до точності інформації. Інформаційні потоки надають динамічності логістичній системі. Висновки. Логістичне управління дозволяє мінімізувати запаси або витрати на них, прискорює процес отримання інформації, підвищує рівень сервісу, а в кінцевому результаті – наявна економія витрат на здійснення перевізного процесу та роботи всієї транспортної інфраструктури

Ключові слова


логістична система; запаси; управління; структурний підрозділ; інформаційний обмін

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Аникин Б. А. Логистика: [учебное пособие] /

Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. – М. : Проспект, 2007. – 399 с.

Бауэрсокс Д. Дж,. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс [пер. с англ.] – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

Великий Ю. М. Управління витратами підприємства : [монография] / Великий Ю. М., Прохорова В. В., Са-бліна Н. В. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 192 с.

Головкова Л. С. Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією / Л. С. Головкова, А. Є. Го-ловкова // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. пр. – Вип. 6. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту за-лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С. 25-30.

Дикань В. Л. Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, Т. Ю. Борозенець // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – №45. – С. 51-54.

Костюченко Л. Використання логістичних методів та моделей в системі матеріально-технічного забезпе-чення залізничного транспорту / Л. Костюченко // Вісник Дніпропетровського національного універси-тету залізничного транспорту імені академіка В. Ла-заряна. – Вип. 10. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім. акад. В. Лазаряна,– 2006. – №10. – С. 187-191.

Самойлик Ю. В. Економічний механізм формування стратегії управління конкурентоспроможністю підп-риємства / Ю. В. Самойлик // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3. – С. 94-98.

Чеботарев А. А. Обеспечение логических цепей / А. А. Чеботарев, А. Д. Чеботарев [Електронний ресурс] / Глава из книги «Логистика и маркетинг. Маркето-логистика». – Режим доступу : http://www.economizdat.ru/cgi-bin/maina.cgi
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i7.32097

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)