Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті

K. V. Kravchenko

Анотація


Вступ. Оцінка та аналіз ефективності діяльності є запорукою розвитку транспорту, адже являє собою можливість робити правильні речі правильно. Постановка проблеми. Показники ефективності оцінюють шлях досягнення кінцевого результату, При ефективному веденні господарювання виникає потреба максимального задоволення зростаючих потреб за рахунок раціонального використання обмежених ресурсів. Мета. Розкрити поняття ефективності діяльності підприємства, визначити основні фактори впливу на неї. сформувати систему показників оцінки ефективності перевезення пасажирів залізничним транспортом. Аналіз досліджень. В роботі здійснено аналіз вчень таких науковців як, В. Паретто, А. Сміт, А. Лернер, О. Ланге, К. Ерроу та інших. Основні результати. Економічна ефективність представлена через дію закону економії часу. Представлені класифікаційні ознаки чинників зростання ефективності виробництва та наведена схема формування показників оцінки ефективності транспортних послуг. Висновки. Визначення ефективності надання транспортних послуг є головним в процесі прийняття управлінських рішень, характеризує рівень розвитку транспортної системи, та є основою в формуванні соціально-економічних зв’язків між різними суб’єктами господарювання.


Ключові слова


ефективність; економічна ефективність; конкуренція; прибуток; рентабельність; ресурси; витрати діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаєвська, Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб.пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001. - 784 с.

Майер, М.В. Оценка эффективности бизнеса: что будет после Balanced Scorecard? - М.: ООО «Вершина», 2004.

Сич, Є.М. Економіка вагонного господарства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / Є.М. Сич, Н. І. Богомолова, В.П. Гудкова, В. М. Кислий. – К.: Логос, 2007. – 327 с.

Стиглиц, Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер, с англ. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 720 с.

Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Учеб. пособ. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с.

Allais M. Vilfredo Pareto: Contribution to economics // International encyclopaedia of the social sciences, N.Y., 1968. Vol. 11. 7. Borkenau F. V. Pareto. N.Y.; L., 1936.

Arrow K. An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare Economics. Second Berkeley Symposium on oinematical Statistics and Probability. Berkely, 1951.

Arthur O`Sullivan, Steven M. Sheffrin Economics : Principles in Action .- Needham Massachusetts, Upper Saddle River New Jersey, Glenview Illinoys : Prentice Hall, 2003.- 592 : ил. .- на англ. яз. .- ISBN 0-13-063085-3 (В пер.)

Fisher F.M. Accounting data and economic performance of the firm. //Journal of Accounting and public Policy. - 1988. - Vol.7.

Lange О. The Foundation of Basic Theorems of trica. 1942. Vol. 10

Lerner A. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power // Review of Economic Studies. 1934. Vol. 1
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)