Удосконалення теоретико-методичних засад управління конкурентоспроможністю підприємства та оцінки його конкурентного статусу

T. S. Melnyk

Анотація


Мета. В умовах обмеженості ресурсів та інформації, зростання ймовірності настання ризикових ситуацій, ускладнення соціально-економічної ситуації в країні, поглиблення загальної економічної кризи особливого значення для кожного підприємства набуває цілеспрямований пошук конкурентних переваг і можливостей досягати цілі, адаптуючись до швидкоплинного зовнішнього середовища. Це свідчить про необхідність подальшого розвитку теорії управління конкурентоспроможністю підприємств. Існує також потреба у формуванні методичного підходу до оцінки конкурентного статусу підприємства, яким визначається ступінь достатності стратегічного і конкурентного потенціалу підприємства для забезпечення і підтримання його конкурентоспроможності. Методика. Оцінка конкурентного статусу спирається на встановлені нами взаємозв’язки між категоріями «конкурентний потенціал», «стратегічний потенціал», «конкурентна перевага», «конкурентний статус» і «конкурентоспроможність» підприємства. Методика оцінки конкурентного статусу дає можливість визначити ступінь достатності розвитку стратегічного й конкурентного потенціалу підприємства, а також оцінити умови зовнішнього середовища для підтримання на високому рівні конкурентної переваги підприємства, яка зумовлює його конкурентоспроможність. Викладено методику оцінки перспективного конкурентного статусу, який дає узагальнену оцінку перспективам розвитку підприємства в майбутньому. Його прогноз будується на розрахунку індексу стратегічного потенціалу підприємства та індексу впливу зовнішнього середовища. Результати. Забезпечення конкурентних переваг і підтримання конкурентоспроможності ускладнюється внаслідок обмеженості ресурсів, недостатності інформації, підвищення вірогідності втручання у діяльність підприємств негативних факторів зовнішнього середовища. Встановлено, що конкурентний потенціал підприємства, який визначає його здатність успішно конкурувати на ринку, залежить від його конкурентного статусу й стратегічного потенціалу. Як один із методів управління конкурентними перевагами й конкурентоспроможністю підприємства запропоновано удосконалену методику оцінки його поточного й перспективного конкурентного статусу, що потребувало суттєвого доопрацювання шкали рангів значущості елементів стратегічного потенціалу підприємства. Наукова новизна. Удосконалено категорійний апарат у теорії управління конкурентоспроможністю підприємства. До ланцюга основоположних визначень на підставі дослідження причинно-наслідкових зв’язків між ними та уточнення сутності кожної категорії введено поняття «конкурентний статус» і «стратегічний потенціал». Це дало можливість конкретизувати та удосконалити методику оцінки поточного й перспективного конкурентного статусу. Для оцінки перспектив розвитку підприємства розроблена шкала рангів значущості елементів стратегічного потенціалу, у якій вказано ступінь впливу складових потенціалу на досягнення цілей розвитку підприємства. Практична значимість. Запровадження запропонованої методики оцінки перспективного конкурентного статусу
в практику стратегічного управління підприємством, орієнтованим на розвиток і покращення своєї конкурентної позиції, дозволить сконцентруватися на пошуку тих конкурентних переваг, які здатні забезпечити йому успіх у конкурентній боротьбі й досягнення цілей за умов, що сформувались у внутрішньому й зовнішньому середовищі підприємства.


Ключові слова


конкурентний потенціал підприємства; стратегічний потенціал підприємства; конкурентна перевага підприємства; конкурентний статус підприємства; конкурентоспроможність підприємства; внутрішні ресурси; зовнішнє середовище; стратегічні цілі

Повний текст:

PDF

Посилання


Азоев, Г. А. Конкурентные преимущества фирмы / Г. А. Азоев, А. Л. Челенков. – Москва : ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. – 256 с.

Ансофф, И. Г. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. – 416 с.

Аренков, И. А. Конкурентный потенциал предприятия: модель и стратегия развития / А. И. Аренков, Я. Ю. Салихов, М. А. Гаврилова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4 (40). – С. 40–43.

Войцеховская, И. А. Потенциал предприятия как основа его конкурентоспособности /

И. А. Войцеховская // Проблемы современной экономики. – 2006. – № 1/2 (17/18). – С. 152–154.

Гольдштейн, Г. Я. Основы менеджмента : учеб. пособие / Г.Я. Гольдштейн. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – Таганрог : «Изд-во ТРТУ», 2003. – 230 с.

Губарева, И. А. Метод оценки конкурентного статуса предприятия / И. А. Губарева // Коммунальное хозяйство городов. – 2005. – № 61. –

С. 119–124.

Ерохин, Д. В. Теоретические основы оценки конкурентного потенциала промышленной фирмы / Д. В. Ерохин, Д. В. Галушко // Вестн. Брянского гос. техн. ун-та. – 2006. – № 4 (12). – С. 76–81.

Ковалева, Т. В. Методологические основы оценки стратегического потенциала предприятия

в условиях риска и неопределенности внешней среды / Т. В. Ковалева // Российское предпринимательство. – 2006. – № 11 (83). – С. 85–88.

Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива : пер. с фр. / Ж.-Ж. Ламбен. – Санкт-Петербург : Наука, 1996. – С. 589.

Стратегический потенциал торгового предприятия и его конкурентный статус [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.arhitrade.com/education.php?Id=8.

Суска, А. А. Конкурентный потенциал как категория конкуренции и объект управления /

А. А. Суска // Молодой ученый. – 2012. – № 12. – С. 277–279.

Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

Фомченкова, Л. В. Конкурентный потенциал – основа повышения конкурентоспособности промышленного предприятия / Л. В. Фомченкова, М. И. Дли // Российское предпринима-тельство. – 2005. – № 1 (61). – С. 66–71.

Хмиль, Т. М. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Т. М. Хмиль. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 136 с.

Юлдашева, О. У. Теория и методология формирования и развития маркетингового потенциала фирмы / О. У. Юлдашева; под ред. Г. Л. Багиева. – Санкт-Петербург : Изд-во Инфо-Да, 2005. – 240 с
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48667

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)