DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50330

Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України

V. V. Kassir, S. V. Kravtsova

Анотація


Мета. Робота присвячена розгляду рівня економічного розвитку дорожньо-транспортного комплексу (ДТК), дослідженню думок про необхідність реформування залізниць України, поглиблення інтеграції до світової економічної системи та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями для використання міжнародної технічної допомоги з метою здійснення необхідних структурних реформ. Методика. Для дослідження цих питань пропонується кваліфікований і виважений аналіз реальних досягнень і ризиків у економічній сфері з визначенням адекватних стратегій і тактики поведінки в нинішніх умовах. Результати. Пропонується налагодити міжнародне фінансове й технічне співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями для сприяння економічному розвитку, яке реалізується через залучення значних фінансових ресурсів, технологічних інновацій, найкращого міжнародного досвіду для проведення структурних реформ дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування України, модернізації економіки для підвищення національної конкурентоспроможності. Наукова новизна. Багато уваги приділяється пріоритетним напрямкам розбудови дорожньо-транспортного комплексу України: впровадженню заходів галузевої модернізації в межах транспортного сектору, залученню зовнішніх інвестицій для пришвидшення структурних трансформацій, розробленню та запровадженню механізмів залучення фінансових ресурсів у розвиток транспортної інфраструктури. Практична значимість. Метою реформування дорожньо-транспортного комплексу в контексті завдань внутрішнього облаштування країни є створення комплексної транспортної системи, яка б не лише належним чином задовольняла потреби суспільства в перевезенні пасажирів і вантажів, забезпечувала зниження транспортних витрат у вартості продукції, використовуючи економічно обґрунтовані тарифи, а й забезпечила б ефективну реалізацію транзитного потенціалу України.


Ключові слова


залізничний транспорт України; реформування дорожньо-транспортного комплексу; міжнародні фінансові організації; фінансова та технічна допомога

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки від 16 грудня 2009 року № 1390 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/.

Дикань, В. Л. Економічний аналіз ефективності діяльності залізниці : навч. посібник / В. Л. Дикань, А. С. Козинець, Т. Я. Чупир. – Харків : Нове слово, 2004. – 162 с.

Криворученко, О. Л. Можливості використання фінансового аналізу на підприємствах залізничного транспорту / О. А. Криворученко // Вісн. економіки транспорту і промисловості: зб. науково-практ. ст. / Трансп. акад. України, Укр. держ. акад. залізн. трансп.; [редкол.: В. Л. Дикань (голов. ред.) та ін.]. – Харків : УкрДАЗТ, 2005. – Вип. 9–10. – С. 156–160.

Прокудін, Г. С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах / Г. С. Прокудін. – Київ :НТУ, 2006. – 224 с.

Данько, М. І. Методологічний аспект формування критеріїв ефективного управління залізничною транспортною системою [Текст] / М. І. Данько, Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, В. В. Козак // Зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ. – 2010. – Вип. 113. – С. 5–9.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Закон України «Про транспорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80

Транспортна стратегія України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://taxoport.com/files/docs/trans - strateg_2020.doc.

«Укрзалізниця» получила карт-бланш от международных инвесторов / Зеркало недели. Украина – 2013. – № 18, 24 мая.

Вовк, А. А. Эффективности транспортного производства и резервов ее роста : монография / – А. А. Вовк. – Москва : Крома, 2000. – 295 с.

Хусаинов, Ф. И. Экономические реформы на железнодорожном транспорте : монографія / Ф. И. Хусаинов. – Москва : Изд. дом «Наука», 2012. – 192 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)