DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50331

Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах

L. V. Martsenyuk

Анотація


Вступ. У високорозвинених країнах туризм є однією з галузей, завдяки якій до бюджету надходить значна частина коштів. Зокрема, останнім часом великою популярністю користується залізничний туризм, завдяки якому люди можуть комфортно та в межах своїх фінансових можливостей подорожувати світом. Україна зіштовхнулася з проблемою суттєвого зниження обсягів туристичних потоків, старіння основних фондів, відсутності інвестицій на їх оновлення, зниження обсягів пасажирських перевезень. Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності розвитку залізничного туризму в Україні. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять системний аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі у сфері пасажирських залізничних перевезень, теоретичні положення економічної науки в галузі ефективності залізничного туризму й управління туристичними потоками. Методи. Автором запропоновано напрямки управління туристичними потоками, які відрізняються від існуючого розширенням сфери послуг туристам на території України. Запропоновано розвиток залізничного внутрішнього туризму, а також впровадження спеціальних туристичних поїздів. Результати. У результаті виконання поставлених завдань мають бути досягнуті такі результати: підвищення іміджу українських залізниць; підвищення частки сфери туризму і курортів у структурі валового внутрішнього продукту до рівня розвинутих країн; доведення кількості працівників сфери туризму й курортів до рівня розвинутих країн; збільшення загальної кількості номерного фонду в готелях та інших сертифікованих засобах розміщення до рівня розвинутих країн; створення ефективної системи моніторингу якості надаваних туристичних послуг відповідно до адаптованого світового досвіду; створення привабливого інвестиційного клімату для широкого залучення інвестицій у розвиток туристичної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, підвищення безпеки туристів, забезпечення дієвого захисту їхніх прав, законних інтересів і збереження майна. Висновки. Автором наведено теоретичне узагальнення й нове роз’язання наукового завдання. Воно виявляється в розробці теоретичних і методологічних підходів щодо необхідності розвитку залізничного туризму. Раціонально застосовані заходи за запропонованими автором напрямками управління туристичними потоками дозволять суттєво підвищити надходження до бюджету країни від внутрішнього туризму. 


Ключові слова


залізничний туризм; туристичний потік; туристичний маршрут; туристичний поїзд; залізничний тур

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуразакова, Я. М. Современный международный туризм: тенденции и перспективы /

Я. М. Абдуразакова // Вестн. АГТУ. Сер.: Экономика. – 2010. – № 2. – С.159–166.

Марценюк Л. В. Основні засади розвитку транспортного туризму в Україні / Л. В. Марценюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 47. – С. 24–32.

Новгородцева, А. Н. Становление теории туризма в зарубежной и отечественной практике [Электронный ресурс]. / А. Н. Новгородцева // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – № 115. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-teorii-turizma-v-zarubezhnoy-i-otechestvennoy-praktike

Про туризм : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр

Розвиток туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php

European Tourism 2013: Trends & Prospects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aboutourism.wordpress.com

Juan Gabriel Brida, Manuela Deidda, Manuela Pulina. Tourism and transport systems in mountain environments: analysis of the economic efficiency of cableways in South Tyrol. // Journal of Transport Geography. –Vol. 36, April 2014. – P. 1–11.

Overview International Tourism [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2009.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)