Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту

L. A. Shilo, O. M. Tymoshchenko

Анотація


Вступ. Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту є однією із центральних ланок усієї системи управління залізничною галуззю, що безпосередньо впливає на безперебійність та безпеку руху, на рівень надійної та стійкої експлуатації рухомого складу, підвищення рентабельності роботи підрозділів транспорту, на фінансові результати галузі. Матеріальні ресурси та матеріальні витрати, що включають вартість матеріалів та сировини, а також витрати з їх формування та утримання, є одним із об’єктів удосконалення управління запасамиМета. Удосконалити методи управління та контролю рівня запасів на складах структурних підрозділів залізниці України та покращити систему постачання. Завдання. Управління запасами полягає у вирішенні таких завдань: визначення розміру необхідних запасів, створення системи контролю за фактичним розміром запасів та своєчасним їх поповненням. Постановка проблеми. Вирішення проблеми підвищення ефективності управління матеріальними запасами в сучасних економічних умовах вимагає переходу від традиційних методів управління до логістичних, що дозволяють включити управління запасами до складу основних напрямків активно впроваджуваної підприємством стратегії своєї ринкової поведінки. Досягнення стратегічних цілей будь-якого підприємства перш за все залежить від інтеграції функцій логістики. Основними складовими логістики є фізичний розподіл, матеріально-технічне забезпечення й постачання. Методологічною та теоретичною основою статті є праці вчених, спеціалістів у сфері теорії та практики економіки залізничного транспорту, управління витратами, матеріально-технічного постачання: Б. Анікіної, І. Бєлової, Н. Терешиної, Б. Волкова, І. Аксьонова, Ю. Бараша, Л. Головкової, В. Диканя, Л. Костюченко, Ю. Кулаєва. Результати. Розглянуто методи управління, контролю та забезпечення рівня запасів на складі структурних підрозділів залізниці.  Запропоновані сучасні методи постачання і контролю рівня запасів на складі структурних підрозділів залізниці для покращення системи управління запасами. Практична значимість роботи. Полягає в можливості використання результатів статті в практичній діяльності для контролю та постачання запасів до структурних підрозділів залізниці України.


Ключові слова


запаси; управління; контроль; структурний підрозділ; постачання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пшинько, А. Н. Планирование логистической стратегии транспортных предприятий /

А. Н. Пшинько, Н. В. Савицкий, С. А. Корецкая, В. Н. Сердюк// Економіка і управління: зб. наук. пр. – Київ : КУЕТТ, 2004. – Вип. 2. –

С. 47–53.

Гудков, В. А. Основы логистики / В. А. Гудков, Л. Б. Ширяев, Д. В. Гудков; под. ред. В. А. Гудкова. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2004. – 351 с.

Огієнко, С. О. Логістика / С. О. Огієнко,

І. П. Дзьобко. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 96 с.

Лукинский, В. С. Модели и методы теории логистики / под ред. В. С. Лукинского. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 176 с.

Логистика : учеб. пособие для студ. вузов / [Б. А. Аникин, Р. З. Акбердин, Т. А. Родкина, и др]. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 235 с.

Радионов, А. Р. Логистика. Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия : учеб. пособие / А. Р. Радионов, Р. А. Радионов. – Москва : Дело, 2002. – 415 с.

Федосеев, В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели / под ред. В. В. Федосеева. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 148 с

Цевелев, А. В. Совершенствование методики прогнозирования и контроля обеспечения материальными ресурсами железнодорожных предприятий: автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт / А. В. Цевелев. – Новосибирск, 2010. – 20 с

Сергеев, В. И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. и науч. ред. проф. В. И. Сергеева. – Москва, 2005. – 425 с.

Цевелев, А. В Стратегии развития материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта 1–го порядка / А. В. Цевелев // РИСК. – 2009. – Вып. 3. – С. 165–170.

Kaplan, R. S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action / R. S. Kaplan, D. P. Norton. – Boston(Ma., USA) : Harvard Business School Press, 1996. – 301 p.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50332

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)