Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві

O. M. Hnennyi, A. V. Vyshniakova

Анотація


Мета. Високий ступінь зносу тягового рухомого складу зумовлює потребу в оновленні локомотивного парку, що потребує значних капітальних вкладень. Для України виникає об’єктивна необхідність проведення реформування на залізничному транспорті з метою залучення приватних інвесторів до вкладення коштів в оновлення рухомого складу. Актуальним питанням залишається визначення ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві. Методика. Для досягнення поставленої мети використовується системний підхід для визначення сукупного ефекту від оновлення ТРС для локомотивного господарства та Укрзалізниці в цілому. Результати. Авторами досліджено проблеми фізичного та морального зносу ТРС, визначено потенціальні вітчизняні та зарубіжні компанії-постачальники залізничної техніки, розглянуто принципи та основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. Одним з основних критеріїв оцінки ефективності інвестиційного проекту є показник чистої приведеної вартості, який приймаючи значення більше або дорівнює нулю, забезпечує позитивну ефективність реалізації інвестиційного проекту. Наукова новизна. В статті пропонується оцінка ефективності інвестиційного проекту (придбання локомотива) у локомотивному господарстві шляхом розрахунку вдосконаленого показника чистої приведеної вартості за рахунок врахування сукупного ефекту від оновлення ТРС для локомотивного господарства та залізничного транспорту України загалом. Практична значимість. Запропоновані показники оцінки ефективності дозволять більш точно визначити ефективність інвестиційного проекту саме у локомотивному господарстві та у випадку позитивної ефективності залучити приватні інвестиції для оновлення тягового рухомого складу.


Ключові слова


оновлення тягового рухомого складу; локомотивне господарство; ефективність інвестиційних проектів; чиста приведена вартість; критерії оцінки ефективності інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк, І. О. Інвестиційний менеджмент: Підручник / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2003. – 398 с.

Кулаев, Ю. Ф. Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте: Учеб.-метод. Пособие / Ю. Ф. Кулаев. – Київ : Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные приказом Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 № ВК 477.

Оновлення потребує 60 % рухомого парку / Львівський залізничник. – 2012. - № 47. – С. 3.

Пелихов, Е. Ф. Экономическая эффективность инноваций: Монография / Е. Ф. Пелихов. – Х: Изд-во НУА, 2004. – 162 с.

Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 684. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-п. – Назва з екрана.

Програма оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 840. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/840-2011-%D0%BF - Назва з екрана.

Селина, О. В. Оценка экономической эффективности внедрения инноваций на железнодорожном транспорте / О. В. Селина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1 (51).

Ткаченко, В. В. Аналіз проблем інвестиційного розвитку локомотивного господарства залізниць України / В. В. Ткаченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. –

№ 42. – С. 407-411.

Транспорт і зв’язок України – 2013: Статистичний збірник / Відп. за вип. О. О. Кармазіна. –Київ : Державна служба статистики України. – 2014. – 221 с.

Укрзалізниця уклала договори в рамках виконання Програми оновлення локомотивного парку / Інформаційний бюлетень «Всеукраїнський тижневик закупівель, товарів, робіт та послуг». – 2013. - № 34 (42). – С. 4.

Шевченко, С. Ю. Особливості відтворення основного капіталу та основні напрями розвитку інвестиційних процесів на залізничному транспорті / С. Ю. Шевченко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 293-298.

Яковенко В. Г. Специфіка та оцінка ефективності інвестиційних проектів залізничного транспорту України / В. Г. Яковенко, Т. О. Тимофеєва // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – № 51 (957). – С. 163-168.

A New Economic Analysis of Infrastructure Investment / Prepared by the Department of the Treasury with the Council of Economic Advisers. – 2012. – 36 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov/reso-urceceter/economicpoicy/documents/20120323-infrastructurereport.pdf – Назва з екрана.

Szkoda, M. Effectiveness evaluation of rail east-west transportation systems / M. Szkoda // Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. – 2011. – № 12. – PP. 369-379.

Pereira, A. M. On the economic effects of investment in railroad infrastructures in Portugal / A. M. Pereira, J. M. Andraz // Journal of economic development. – 2012. - № 2. – P. 79-107. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jed.or. kr/full-text/37-2/4.pdf. – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50337

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)