Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів

V. Skalozub, V. Osovik, I. Klimenko

Анотація


Мета. Підвищення ефективності та стійкості процесів експлуатації на залізницях, зменшення експлуатаційних витрат неможливі без розвитку комплексних систем автоматизації, призначених для експлуатації парків технічних систем – АСЕП. Стаття присвячена питанням удосконалення АСЕП в частині розвитку методів аналізу й планування черговості діагностування та ремонтів електричних двигунів (ЕД) залізничних стрілочних переводів з урахуванням умов недетермінованості. Удосконалені технологічні й економічні моделі, за якими виконується автоматизоване управління АСЕП, повинні враховувати різну форму інформації про технічний стан пристроїв та умови функціонування транспортної системи (зокрема, нечітку). Також моделі повинні забезпечувати можливості адаптації параметрів і більшої результативності процедур планування з метою підвищення ефективності залізничних перевезень у цілому. Методика. Дослідження були здійснені з використанням процедур моніторингу та діагностування ЕД, які перебували під впливом робочих навантажень. Управління експлуатацією парків ЕД виконується на основі індивідуальних інтелектуальних моделей, а також мереж Кохонена, побудованих за спектральними характеристиками струму ЕД. При плануванні ремонтів ураховується спеціалізація виконавців. Черговість обслуговування ЕД визначається на основі нечіткої двоетапної моделі планування. Для аналізу й прогнозування параметрів недетермінованих процесів застосовуються методи хаотичної динаміки. Результати. Удосконалено економіко-технологічні моделі аналізу й управління автоматизованими процесами експлуатації парків ЕД при нечіткому описі параметрів та умов. Вони ураховують поточний стан технічних систем, а також можливі збої процесу перевезень. Досліджено властивості недетермінованих процесів залізничних перевезень. Наукова новизна. Набулирозвиткуекономіко-технологічнімоделіавтоматизованогоуправлінняексплуатацієюпарківЕД, які враховують умовинечіткогоописупараметрівсистеми. Моделі призначені для планування черговості діагностування та ремонтів ЕД, також вони ураховують спеціалізацію підприємств. Досліджено властивості процедури аналізу та інтерпретації недетермінованих часових рядів вагонопотоків при агрегуванні їх рівнів. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливість автоматизації та підвищення ефективності процесів економіко-технологічного управління експлуатацією парків ЕД стрілочних переводів за умов нечіткого визначення параметрів системи. Процедура аналізу агрегованих рядів забезпечує можливості обґрунтованої інтерпретації їх властивостей та отримання достовірних оцінок прогнозування і планування на основі часових рядів. 


Ключові слова


економіко-технологічне моделювання; парки технічних систем; процеси експлуатації; поточний стан; електричні двигуни стрілочних переводів; нечіткі двоетапні моделі планування; агреговані часові ряди; константа Херста

Повний текст:

PDF

Посилання


Скалозуб, В. В. Нейросетевые модели диагностики электродвигателей постоянного тока /

В.В. Скалозуб, О. М. Швец // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – № 4. – С. 7–11.

Скалозуб, В. В. Методы интеллектуальных систем в задачах управления парками объектов железнодорожного транспорта по текущему состоянию / В. В. Скалозуб, О. М. Швец,

В. Н. Осовик // В сб. «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2014. –

С. 40–47.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) / Державна адміністрація залізничного транспорту України. – Київ, 2009.

Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Текст] / Г. Э. Яхъяева. – Москва : Интернет-Университет Информационных технологий; Лаборатория знаний, БИНИМ, 2008. –

с.

Алтунин, А. Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях : монографія /

А. Е. Алтунин, М. В. Семухин. – Тюмень : Изд-во Тюменьского гос. ун-та, 2000. – 295 с.

Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 798 с.

Зайченко, Ю. П. Исследование операцій /

Ю. П. Зайченко. – Киев : Вища шк., 1989. – 392 с.

Ермольев, Ю. М. Математические методы ис-следования операций [Текст] / под ред Ю. М. Ермольева. – Киев, 1979. – 302 с.

Скалозуб, В. В. Метод прогнозування часових рядів на основі логістичного відображення [Текст] / В. В. Скалозуб, І. В. Клименко // Тез. докл. V Международной научно-практ. конф. «Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании». – Днепропетровск, 2011. – С. 67–68.

Сергеева, Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса) / Л. Н. Сергеева. – Запорожье : ЗНУ, 2002. – 227 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50341

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)