Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом

O. M. HNENNYJ

Анотація


Мета. Розробка методичних підходів до оцінки економічної ефективності інвестицій, спрямованих на розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом та залізничного туризму. Методика. Використовується системний підхід та загальнонаукові й спеціальні методи дослідження: наукової абстракції, аналізу та синтезу, математичної статистики, проектного аналізу, фінансової математики, статистичних випробувань, оцінки економічної ефективності інвестицій, якісного та кількісного оцінювання рівня ризику. Наразі в Україні чинні декілька нормативних документів у сфері оцінки економічної ефективності інвестицій. Ці нормативні акти відображають певний методичний інструментарій щодо структури прогнозних грошових потоків, визначення їх складових, розрахунку основних показників економічної ефективності інвестицій з урахуванням чинника часу, проте замало уваги приділено кількісному оцінюванню ризиків інвестиційного
проекту та їх врахуванню під час визначення його економічної ефективності. Результати. Доведено доцільність врахування рівня ризику шляхом коригування ставки дисконту, для чого в роботі запропоновано відповідні методичні підходи.Під час прогнозування грошових потоків сценаріїв запропоновано враховувати балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг у межах інвестиційного проекту з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг. Кількісна оцінка рівня ризику інвестиційного проекту здійснюється на підставі формування сценаріїв його реалізації за допомогою економіко-статистичних методів. Показником рівня ризику проекту є стандартне відхилення внутрішньої норми доходу за сценаріями. Ставка дисконту інвестиційного проекту визначається на підставі зв'язку вартості капіталу з рівнем ризику. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку: методичні підходи щодо прогнозування грошових потоків інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток залізничного туризму, які, на відміну від існуючих, передбачають балансування прогнозованих доходів від надання туристичних послуг з прогнозними витратами споживачів відповідних послуг; методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків, які, на відміну від існуючих, інтегрують підходи, що базуються на підвищенні ставки дисконту на премію за ризик, та підходи, що передбачають визначення показників очікуваної ефективності. Практична значимість. Виконані дослідження дозволяють підвищити вірогідність прогнозування грошових потоків за сценаріями реалізації інвестиційного проекту, а також оцінки його економічної ефективності.


Ключові слова


уристичні послуги; залізничний туризм; туристичні залізничні перевезення; економічна ефективність інвестицій; рівень ризику інвестиційного проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Все о туризме. Туристическая библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/.

Бланк, И. А. Основы инвестиционного менедж-мента [Текст] / И. А. Бланк. – Киев : Эльга-Н, 2001.– 512 с.

Бланк, І. О. Інвестиційний менеджмент[Текст] : підручник / І. О. Бланк. – Київ : Лібра, 2006.

Дука, А. I. Теорія та практика інвестиційної

діяльності. Інвестування [Текст] / А. І. Дука. – Київ : Каравелла, 2007.

Ендовицкий, Д. А. Практикум по финансово-инвестиционному анализу [Текст] / Д. А. Ендовицкий. – Москва, 2006.

Методы экономической оценки инвестицион-ных проектов на транспорте [Текст] : учеб.-метод. пособие / сост. Ю. Ф. Кулаев. – Киев : Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

Правик, Ю. М. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Правик. – Київ : ЦУЛ, 2008.

Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, затверджений постано-вою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684 [Електроний ресурс] – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/684-2012

Методичні рекомендації з розроблення інвести-ційного проекту, для реалізації якого може на-даватися державна підтримка, затверджені на-казом Міністерства економічного розвитку і то-ргівлі України від 13.11.2012 № 1279 [Електро-ний ресурс] – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності вико-нання державних цільових програм, затвердже-ні наказом Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742. [Електроний ресурс] – Режим доступу http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-provedennj-doc33937.html

Методика проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затверджена наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 № 243. [Електроний ре-сурс] – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/ru/z0437-13

Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджені наказом Мініс-терства економіки України від 06.09.2006

№ 290 [Електроний ресурс] – Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME06585.html

Гненний, О. М. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм [Текст] / О. М. Гненний, Н. С. Чернова // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 7. – С. 37 – 46.

Гненный, О. Н. Определение коммерческой эф-фективности инвестиционных проектов на же-лезнодорожном транспорте с применением ме-тода Монте-Карло [Текст] / О. Н. Гненный // Вісн. ХНУ – 2001. – № 512. – С. 17 – 19.

Гненный, О. Н. Определение ожидаемого инте-грального эффекта инвестиционного проекта с применением метода Монте-Карло [Текст] / О. Н. Гненный // Вісн. ХНУ – 2002. – № 565. – С. 61– 63.

Гненний, О. М. Визначення ставки дисконту на базі імовірнісної моделі інвестиційного ринку [Текст] / О. М. Гненний // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства : [зб.наук.пр. ДонДУУ]. (серія "Економіка"; вип. 239). – 2012. – т. ХІІІ. – С. 72 – 83.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55653

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)