Заходи наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів міжнародного союзу залізниць

G. EYTUTIS, V. KARPOV, O. NYKYFORUK

Анотація


Мета. Метою дослідження є порівняння показників продуктивності Укрзалізниці та кожної окремої залізниці із залізницями країн-лідерів Міжнародного союзу залізниць (МСЗ), оцінка рівня досягнення їх показників та розробка заходів щодо наближення їх рівня до залізниць цих країн. Методика. В основу дослідження покладено метод бальної оцінки та порівняльного аналізу показників продуктивності Укрзалізниці та кожної залізниці, що входить до її складу, із залізницями країн- лідерів МСЗ. Визначення місця залізниць за продуктивністю базується на критерії мінімально отриманої суми балів за всіма показниками продуктивності. Показники продуктивності диференційовані за напрямками: продуктивність інфраструктури, пасажирських та вантажних перевезень, локомотивного та вагонного господарства. На основі бальної оцінки з використанням методу порівняльної оцінки зроблено аналіз співвідношення продуктивності залізниць країн-лідерів МСЗ з вітчизняними залізницями. Крім того, у дослідженні застосовано методи узагальнення та системного аналізу, абстрактно-логічний. Результати. Результатом дослідження є розробка заходів щодо модернізації залізничного транспорту України з метою наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів МСЗ. Наукова новизна. До сьогодні дослідження продуктивності залізничного транспорту зводилося до аналізу та розробки пропозицій щодо підвищення продуктивності тягового складу чи вагонів, вантажних чи пасажирських перевезень та інших окремих видів діяльності. Запропоноване дослідження має відмінності в напрямках: по-перше, воно охоплює практично всі сфери діяльності залізничного транспорту та має комплексний і системний підхід до аналізу його продуктивності; по-друге, порівняльний комплексний аналіз продуктивності застосований як базовий напрямок розробки пропозицій щодо модернізації та розвитку вітчизняного залізничного транспорту. Практична значимість полягає в тому, що дослідження дало змогу надати об’єктивну оцінку стану залізничного транспорту стосовно продуктивності його діяльності, знайти найбільш вразливі місця щодо продуктивності вітчизняних залізниць та розробити заходи та шляхи мінімізації розбіжностей з показниками країн-лідерів МСЗ. Окрім того, результати аналізу можуть служити індикаторами необхідного підвищення ефективності залізничного транспорту країни.

Ключові слова


продуктивність залізниць; модернізація; бальна оцінка; порівняльний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


«TMX» продемонстрировал сотый мощный в мире грузовой электровоз с асинхронными тя-говыми двигателями // Транспорт. – 2014. – № 32 . – 28 с.

«ЕВРАЗ» готова к поставкам новых видов рель-сов // Транспорт. – 2014. – № 33. – 26 с.

Довідник основних показників роботи залізниць (2002–2012 рр.) / ДАЗТУ. – Київ, 2013.

Ейтутіс, Г. Д. Аналіз продуктивності залізниць України / Г. Д. Ейтутіс, О. І. Никифорук, В. М. Карпов // Зб. наук. пр. Держ. економіко-технолог. ун-ту трансп. Сер.: «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 31. – С. 64–77.

Ейтутіс, Г. Д. Міжнародний вимір продуктивно-сті залізничного транспорту України як основа вибору напрямів його модернізації / Г. Д. Ейту-тіс, В. М. Карпов, О. І. Никифорук // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 63–68.

Кривопішин, О. М. Господарська діяльність залізниці: історія, сьогодення, перспективи роз-витку / О. М. Кривопішин, Г. Д. Ейтутіс. – Ніжин : ТОВ «Вид-во Аспект-Поліграф», 2011. – 248 с.

Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транспо-рту : навчальний посібник/ Ю. Ф. Кулаєв. – Ні-жин : ТОВ «Вид-во Аспект-Поліграф», 2006. – 232 с.

Пасічник, В. І. Аналіз динаміки показників залі-зниць України/ В. І. Пасічник // Залізничний трансп. України. – 1999. – № 3. – С. 18–21.

Производительность на железнодорожном транспорте : материалы 66-й сессии Рабочей группы по железнодорожному транспорту Комитета по внутреннему транспорту / Европейская экономическая комиссия. – Женева, 8−9 ноября 2012 р.

Сич, Є. М. Закони економіки транспорту: моно-графія / Є. М. Сич, В. М. Кислий. – Ніжин : ТОВ «Вид-во Аспект-Поліграф», 2009. – 160 с.

Цвєтов, Ю. М. Транспортний сектор економіки України та залізничний транспорт / Ю. М. Цвє-тов, М. В. Макаренко та ін. – Київ : КУЕТТ, 2006. – 428 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55656

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)