Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України

O. STASYUK

Анотація


Мета. Дослідження факторів конкурентоспроможності залізничного транспорту як частини загального транспортного ринку, що дозволить йому оптимально функціонувати й розвиватися в перспективі. Методика. На основі PESTLE-аналізу (P – political, E – economic, S – social, T – technological, L – legal,
E – environmental), який за оцінками зарубіжних спеціалістів є найважливішим з позиції впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств, та структурно-логічного методу здійснено групування та систематизацію зовнішніх та внутрішніх факторів конкурентоспроможності залізничного транспорту України. Фактори конкурентоспроможності потрібно враховувати для розкриття потенційних можливостей залізничного транспорту відповідати поточним та перспективним потребам економіки та здатності утримувати конкурентні позиції на ринку транспортних перевезень. Результати. Згруповано та систематизовано зовнішні та внутрішні фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України. Висвітлено прояв зовнішніх та внутрішніх факторів конкурентоспроможності залізничного транспорту на сучасному етапі. Наукова новизна. Запропоноване дослідження має системний підхід до групування, систематизації та аналізу факторів конкурентоспроможності залізничного транспорту. Практична значимість. За кожною з виділених груп зовнішніх та внутрішніх факторів запропоновано перелік заходів, які допоможуть уникнути їх негативного прояву в діяльності залізничного транспорту України в нових умовах функціонування та на найближчу перспективу.


Ключові слова


конкурентоспроможність; залізничний транспорт; зовнішні та внутрішні фактори; фактори конкурентоспроможності; систематизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Акцент на сервіс [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.magistral-uz.com.ua.

Вантажні перевезення за січень-травень 2015 року (без урахування тимчасово окупованої те-риторії Автономної Республіки Крим, м. Севас-тополя та частини зони проведення антитеро-ристичної операції) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гриценко, Н. В. Основні фактори активізації конкурентоспроможності залізничного транс-порту України [Електронний ресурс] / Н. В. Гриценко, О. М. Широкова, В. І. Куделя – Режим доступу: archive.kpi.kharkov.ua/View/19695/.

Ейтутіс, Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 64–69.

Железнодорожный транспорт // Транспорт. – 2015. – № 2/3 (850). – С. 45–46.

Железнодорожный транспорт // Транспорт. – 2015. – № 3/1 (852). – С. 55–56.

Карпов, В. М. Стан, проблеми та перспективи оновлення залізничного рухомого складу Укра-їни / В. М. Карпов, О. І. Никифорук // Форму-вання ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – С. 160–166.

Контакт-центру по грузовым перевозкам «Укр-зализници» исполнился год // Транспорт. – 2015. – № 2 (851). – С. 42–45.

Никифорук, О. І. Модернізація залізничного транспорту: проблеми інвестування / О. І. Никифорук, В. М. Карпов // Економічний вісник університету. – 2012. – Вип. № 18/3. –

С. 221–226.

Панчишин, Я. М. Особливості конкурентоспро-можності залізничного транспорту [Електрон-ний ресурс] / Я. М. Панчишин. – Ре-жим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/44027.doc.htm.

Пивоварський, А. Взаємовигідне партнерство «Укрзалізниці» з українським виробником до-поможе вистояти обом [Електронний ресурс] / А. Пивоварський. – Режим досту-пу: http://www.magistral-uz.com.ua.

Підсумки роботи транспорту України за 2014 рік (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [Електронний ресурс] // Експрес-випуск № 5/0/05.2вн-15, від 16.01.2015 р. Дер-жавної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Підсумки роботи транспорту України за січень-квітень 2015 року (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [Електронний ресурс] // Експрес-випуск №135/0/05.2вн-15, від 15.05.2015 р. Державної служби статистики України. – Режим досту-пу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Презентація нової редакції проекту Закону України «Про залізничний транспорт» [Елект-ронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.mtu.gov.ua/uk/news/52129.html.

Сич, Є. М. Конкуренція та конкурентоспромож-ність на транспортному ринку: методологія аналізу / Є. М. Сич, О. В. Бойко, Ю. В. Бігун [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/download/2510/2500.‎

Статистичний щорічник України за 2013 рік [Електронний ресурс] : стат. зб. – Київ : Держа-вний комітет статистики України, 2014 – Ре-жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http://www.niss.gov.ua/articles/1662/.

Федяй, Н. Сучасний стан державного стратегіч-ного управління розвитком залізничного транс-порту / Н. Федяй // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ-2014 : материалы IX Международной научно-практ. конф. – Киев : ГЭТУТ, 2014. – С. 87–90.

Чорний, В. В. Конкурентні переваги залізниць на ринку вантажних перевезень [Електронний ресурс] / В. В. Чорний // Вісн. Чернігівського держ. технолог. ун-ту. – Режим досту-пу: http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=3&id=21.

Экономика железнодорожного транспорта : учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Н. П. Терешина, В. Г. Галабурда, М. Ф. Трихунков и др.; под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – Москва : УМЦ ЖДТ, 2006. – 793 с.

Электрификация "Укрзализныци": на каких уча-стках появится электротяга [Електронный ре-сурс]. – Ре-жим доступа: http://cfts.org.ua/articles/elektrifikatsiya_ukrzaliznytsi_na_kakikh_uchastkakh_poyavitsya_elektrotyaga_780.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55658

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)