DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55661

Можливі моделі реформування залізничного транспорту України

O. P. PINCHUK

Анотація


Мета. Обґрунтувати необхідність проведення структурної реформи на залізничному транспорті України та. дослідити можливі моделі реформування залізничної галузі, їх переваги й недоліки. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано методологію ефективного функціонування залізничного транспорту в умовах ринку за рахунок впровадження корпоративної реструктуризації, що дозволить вибрати найкращий варіант його перспективного розвитку. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено необхідність проведення в Україні реструктуризації залізничного транспорту та досліджені різні варіанти існуючих моделей його реформування в країнах Європи. Визначені переваги та недоліки цих моделей та зроблено висновок про необхідність реформування залізничного транспорту за інтеграційною моделлю. Наукова новизна. Досліджено концептуальні моделі реформування залізничного транспорту країн Європи та визначено їх основні фактори впливу на ефективність роботи залізничного комплексу в ринкових умовах України.  Практична значимість. Впровадження вказаних моделей дозволить змінити форму власності з державної на приватну (100 % акцій спочатку будуть належати державі).


Ключові слова


конкурентоспроможність; структурна реформа; модель реформування залізничного транспорту; природна монополія; олігополія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Види нових організаційних струк-тур з управління залізничним транспортом в Україні та основні принципи їх побудови [Текст] / Ю. С. Бараш // Залізничний трансп. України. – 2006. – № 5. – С. 49-53.

Бараш, Ю. С. Визначення умов збереження дер-жавної монополії на залізничні перевезення без зміни власності на майно [Текст] / Ю. С. Бараш // Залізничний трансп. України. – 2006. – № 3. –

С. 70-72.

Бараш, Ю. С. Критерій вибору раціональної мо-делі управління залізничним транспортом [Текст] / Ю. С. Бараш // Залізничний трансп. України. – 2004. – № 6. – С. 19-21.

Бараш, Ю. С. Основні моделі реформування за-лізничного транспорту в Європі [Текст] / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна // Вісн. економіки транс-порту і промисловості : зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – № 42. – С. 263-270.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспор-том країни [Текст]: монографія. –2-ге вид. пере-робл. і допов. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніп-ропетр нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-заряна, 2006. – 264 с.

Босов, А. А. Методика попередньої оцінки варі-антів структурної реформи залізничного транс-порту України [Текст] / А. А. Босов, Ю. С. Ба-раш, Н. А. Мухіна // Залізничний трансп. Украї-ни. – 2006. – № 1. – С.14-19.

Булгакова, Ю. В. Концептуальный подход к ре-формированию ремонтной базы для грузовых вагонов в современных рыночных условиях

/ Ю. С. Бараш, Ю. В. Булгакова // Науковий вісн. Нац. гірничого ун-ту. – 2013.  № 3. – С. 126 – 133.

Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспортом в ринкових умовах з визначенням оптимальної організаційно-правової форми суб’єкта господарювання [Текст] / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна; № ДР 0103U007280. – Дніп-ропетровськ, 2004. – 159 с.

Естіваль, Ж.-П. Організаційні моделі залізниці: національні критерії побудови [Текст] / Ж.-П. Естіваль // Залізничний трансп. України. – 2005. – № 1. – С. 68-71.

Концепція державної програми реформування залізничного транспорту [Текст] // Магістраль. – 2007. – № 1 (1179), 10-16 січ.

Корнієнко, В. В. Особливості структурної рефо-рми залізничного транспорту України [Текст] / В. В. Корнієнко, В. В. Козак, Г. М. Легенький // Залізничний трансп. України. – 2007. - № 5. -

С. 3-9.

Марценюк, Л. В. Формування організаційної структури за видами діяльності [Текст] /

Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Вісн. Дніпро-петр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна «Наука та прогрес транспорту» – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 2(44). – С. 35 – 48.

Мукмінова, Т. А. Визначення оптимального співвідношення між впливом держави на діяль-ність транспортних структур і ступенем їх само-стійності [Текст] / Т. А. Мукмінова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. пр. – Київ : Між-народний науково-навчальний центр інформа-ційних технологій і систем НАН та МОіН Украї-ни, 2004. – Вип. 6 – С. 48-69.

Юхновський, І. Р. Транспортний комплекс Укра-їни. Залізничний транспорт: Проблеми та перс-пективи [Текст] / І. Р. Юхновський, Г. Б. Лебеда, Т. І. Попова; за ред. І. Р. Юхновського. – Київ : ФАДА ЛТД, 2006. – 288 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)