DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55662

Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів

T. Yu. CHARKINA

Анотація


Мета. Розробити методичний підхід щодо визначення реальної величини витрат інфраструктури, що має бути віднесена на пасажирські перевезення. Методика. Для проведення досліджень у роботі використовувалися методи математичного аналізу та порівняння для обробки статистичних даних форми 10 зал; методи прийняття рішень, економічного обґрунтування та оптимізації витрат для визначення реальної частки витрат, що буде віднесена на пасажирські перевезення. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено принципи визначення частки витрат на утримання залізничної інфраструктури, яку слід відносити на пасажирські перевезень, для побудови реальних тарифів. Наукова новизна. Для встановлення реальної величини тарифів на пасажирські перевезення запропоновано витрати на утримання залізничної інфраструктури, яка не задіяна в цей час, та витрати залізничної інфраструктури, що використовується тільки для вантажних перевезень, віднести повністю на вантажні перевезення, або частку витрат, що відносяться на пасажирські перевезення, компенсувати за рахунок субсидій Уряду, як це робиться в розвинених країнах Європи. Практична значимість. Часткова компенсація витрат пасажирської складової на утримання залізничної інфраструктури, яка не задіяна в цей час або використовується тільки для вантажних перевезень, дозволить суттєво знизити величину тарифів на пасажирські перевезення та підвищити їх конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг.


Ключові слова


витрати; пасажирська складова; тарифи; залізнична інфраструктура; пасажирські та вантажні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Критерій вибору раціональної мо-делі управління залізничним транспортом [Текст] / Ю. С. Бараш // Залізничний трансп. України. – 2004. – № 6. – С. 19–21.

Бараш, Ю. С. Методика проведення досліджень стосовно підвищення ефективності управлінсь-ких рішень організації пасажирських перевезень [Текст] / Ю. С. Бараш // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – Ки-їв : Вид-во «Квітка», 2009. – Вип. 21. – С. 9–13.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспор-том країни [Текст] : монографія / Ю .С. Бараш. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Дніпропетровськ, 2006. – 259 с.

Близнюк, Т. М. Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфраструктури залі-зничного транспорту [Текст] / Т.М. Близнюк // Проблеми економіки транспорту. – 2014. – Вип. 5. – С. 41-46.

Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення досліджень та розробка методики й оцінки впли-ву інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури залізничного тран-спорту (верхньої будови колії та контактної ме-режі)», реєстраційний номер 0107U010379, 2007 рік.

Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка методики розрахунку тарифів на перевезення па-сажирів залізничним транспортом та програмно-го забезпечення для розрахунку собівартості та тарифів», реєстраційний номер 0110U003343, 2010 рік

Колесникова, Н. М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті [Текст] : [монографія] / Н. М. Колесникова. − Київ : КУЕТТ, 2007. −

с.

Кравченко Х. В. Методичний підхід щодо визна-чення інфраструктурної складової витрат на курсування окремого пасажирського поїзда [Текст] /

Х. В. Кравченко, Ю. С. Бараш, М. Ф. Зінчук // Наука та прогрес транспорту Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (58). – С. 44-56.

Корженевич, І. П. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати, пов'язані із зносом ко-лійної інфраструктури [Текст] / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім.акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В.Лазаряна, 2008. − Вип. 21. − С. 285-292

Некрасова, О. И. Формирование тарифов транс-портных предприятий на рынке грузовых желез-нодорожных перевозок [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук / О. И. Некрасова; Морской гос. ун-т им. адм. Г. И. Невельского. – Владивосток, 2011. – 24 с.

Номенклатура витрат з основних видів економі-чної діяльності залізничного транспорту України [Текст]. – Київ : Укрзалізниця, 2008. – 413 с.

Чаркіна, Т. Ю. Економічний критерій для порів-няння конкурентоспроможності послуг, що на-даються пасажирськими видами транспорту [Текст] / Т. Ю. Чаркіна // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 36. – С. 314–317.

Якименко, Н. В. Методологічні аспекти конку-рентоспроможності залізничного транспорту [Текст] / Н. В. Якименко // Вісн. економіки трансп. та промисловості : зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – № 28. – С. 104–109.

Blyzniuk, T. M. Methodological approaches to defining railways infrastructure charges [Тext] /

T. M. Blyzniuk // Проблеми економіки транспор-ту. – 2014. – Вип. 6 – С. 100-106.

Chorniy, V. V. Conceptual framework of Ukrainian railways competitive growth at the freight market [Тext] / V. V. Chorniy // Nauka і studia. – Przemyśl, 2012. – № 15 (60). – С. 89 – 92.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)