Методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств

V. Y. BOZHANOVA, O. O. ZHUKOVA

Анотація


Постановка проблеми. Актуальність проблеми вибору методу транспортування з розвитком економіки та посиленням процесів глобалізації тільки зростає. Підприємства постійно вирішують проблеми, пов’язані з доставкою товарів (вантажів) у встановлений час та з мінімальними витратами. Для цього підприємство повинно обрати такий спосіб транспортування, який відповідає всім вимогам доставки та не суперечить обмеженням з використання певного виду транспортного засобу. Закордонні та вітчизняні дослідники формулюють наукові положення логістики, але однозначної думки щодо визначення поняття логістики поки не існує. Погляди вчених різні, але всі вони зводяться до того, що логістика має великий вплив на  формування й розвиток як підприємства, так і країни. Тому актуальним завданням для фахівців-логістів залишається розробка та впровадження заходів щодо ефективної транспортно-логістичної системи в країні, здатної не тільки надавати транспортні послуги, а й забезпечувати координацію та взаємодію різних видів транспорту, сприяючи тим самим економічному розвитку суб’єктів господарювання. Мета статті. Проаналізувати ринок транспортних послуг. Вивчити переваги, недоліки та обмеження кожного виду транспортного засобу. Побудувати графік сумарних витрат на доставку товарів (вантажу). Сформулювати методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств. Висновок. Необхідність логістичної діяльності набуває все важливішого значення, особливо в частині вибору транспортно-логістичного партнера. Постає необхідність проаналізувати існуючі транспортні засоби та обмеження щодо їх використання, виконати оцінку різних видів транспорту в аспекті основних факторів, що впливають на вибір транспортного засобу. Практичні дані ринку транспортно-логістичних послуг дають можливість виконати розрахунки та побудувати графік, що відображає вибір оптимального транспортного засобу для перевезення товару (вантажу). На підставі цього стає можливим запропонувати методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці під-приємств.


Ключові слова


транспорт; вантажні перевезення; вантаж; оборот; транспортна логістика; обсяги перевезень; засіб транспортування; доставка продукції (вантажу); інтермодальні перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауерсокс, Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Текст] : пер с англ. / Д. Дж. Бауе-рсокс, Д. Д. Клосс. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

Божанова, В. Ю. Обґрунтування доцільності впровадження логістичної стратегії на малих бу-дівельних підприємствах [Текст] / В. Ю. Божанова, А. Я. Тітова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262 : в 12 т. Т. 11. – С. 2894 - 2902.

Дмитриев, А. В. Логистика транспортно-экспедиторских услуг [Текст] : учеб. пособие / А. В. Дмитриев, М. В. Афанасьев. – Санкт-петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 104 с.

Еремина, Л. В. Логистика как услуга транспорт-но-экспедиторских компаний [Текст] /

Л. В. Еремина, В. В. Медников // Логистика: на-уково-практичний журн. – 2006. – №6. – С. 54 – 56.

Климова, І. Г. Розвиток логістичного управління на промислових підприємствах [Текст] /

І. Г. Климова // Економіка і держава: науково-практичний журнал. – 2006. – № 9. – С. 49 – 51.

Транспортировка в логистике [Текст] : учебное пособие / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский,

И. А. Пластуняк, Н. Г. Плетнева. – Санкт-Петербург : СПбГИУЭ, 2005. – 139 с.

Порохня, Т. А. Выбор оптимального варианта транспортировки в логистике [Текст] / Т. А. По-рохня, Е. В. Кузьменко // Сб. научн. тр. Северо-Кавказского гос. техн. ун-та. Сер. «Экономика». – 2006. – № 1. – С. 126-128.

Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе [Текст] : учебник / В. И. Сергеев. – Москва : ИНФРА - М, 2001. – 608 с.

Смирнов, I. Г. Світовий ринок логістичних пос-луг: географічні особливості [Текст] / I. Г. Сми-рнов // Вісн. Київського ун-ту. Сер. «Географія». – 2009. – Вип. 46. – С. 60 – 65.

Чухрай, Н. Г. Формування споживчої корисності на ринку логістичних послуг [Текст] / Н. Чухрай, Є. Крикавський // Регіональна економіка: науко-во-прак. журн. – 2006. – № 3. – С. 32 – 41.

Leading edge logistics: Competitive positioning for the 1990s / D.J. Bowersox, P. J. Daugherty, C. L. Droge, D. S. Rogers and D. L. Wardlow // Oak Brook, IL: Council of Logistics Management. – 1989.

Державний комітет статистики України – офі-ційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: www.ukrstat.gov.ua
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55663

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)