Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень

L. A. SHILO, I. L. DOBROVOLSKAIA, A. S. PIATIGORETC

Анотація


Вступ. Залізничний транспорт має стратегічне значення для України, оскільки обслуговує найбільші вантажо- і пасажиропотоки. Сьогоднішня економічна ситуація вимагає від Укрзалізниці більш гнучкої політики у сфері організації та забезпечення вантажних перевезень, а зростання конкуренції на ринку транспортних послуг призводить до необхідності застосування маркетингової концепції у транспортному обслуговуванні населення. Мета. Розробка заходів з підвищення ефективності процесу маркетингу залізничних вантажних перевезень із застосуванням принципів логістики за рахунок розмежування значимих параметрів за сферами застосування. Завдання статті – визначити основні маркетингові та логістичні параметри транспортного обслуговування замовників вантажних залізничних перевезень. Результати та обговорення. Застосування маркетингового підходу на транспорті передбачає врахування широкого комплексу організаційних, економічних, управлінських і фінансових завдань при формуванні збалансованої тарифної системи, вдосконаленні розрахунків вантажних тарифів і визначається доходами від перевезень вантажів. Висновки. Аналіз транспортного ринку і результати дослідження повинні стати важливим вихідним матеріалом для планування й організації вантажних перевезень, вдосконалення управління на транспорті, розробки та реалізації цілого комплексу маркетингових заходів з розширення та підвищення якості транспортних послуг і, в остаточному підсумку, забезпечити стабілізацію фінансового становища залізниць.


Ключові слова


вантажні перевезення; регульовані тарифи; вантажопотоки; експедирування вантажу; кон’юнктура; інфраструктурна складова; логістика; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок [Текст] / Д. Дж. Бауэрсокс,

Д. Дж. Клосс [пер. с англ.]. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

Марти, К. Маркетинговая логистика [Текст] / Марти Кристофер, Хелен Пэк. – Москва : Изд. дом «Технология», 2005. – 200 с.

Пащенко, Ю. С. Транспортно-дорожній ком-плекс України в процесах міжнародної інтегра-ції [Текст] : монографія / Ю. С. Пащенко, О. І. Никифорук. – Ніжин: «Аспект–Поліграф», 2008. – 192 c.

Аксенов, И. М. Маркетинг на объектах транспо-рта [Текст] : монография / И. М. Аксенов. – Нежин : ООО «Вид-во «Аспект–Поліграф»», 2006. – 336 с.

Копитко, В. І. Маркетингові дослідження заліз-ничних перевезень як передумова ефективного менеджменту [Текст] / В. І. Копитко // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2007. –

№ 580: Логістика. – С. 263–269.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспо-ртом країни [Текст] : монографія / Ю. С. Бараш. – 2–ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазяряна, 2006. – 264 с.

.Сич, Є. М., Кислий В. М. Закони економіки транспорту. [Текст] / Є. М. Сич. – Ніжин: «Ас-пект-Поліграф», 2009. -160 с.

Окландер, М. А. Проблеми формування марке-тингової системи країни [Текст] / М. А. Оклан-дер. – Київ : Наук. думка, 2002.- С.29-31.

Светличный, В. И. Механизмы гибкого регули-рования железнодорожных тарифов на грузо-вые перевозки [Текст] / В. И. Светличный // За-лізничний трансп. України – 2001. – № 6. – С. 34-38.

Чебанова, Н. В. Моделювання вантажних тари-фів [Текст] / Н. В. Чебанова // Залізничний трансп. України. – 2002. – № 2. – С.16-17.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55707

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)