Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту

M. I. MISHCHENKO

Анотація


Мета. Полягає в аналізі, виявленні та розробці ефективних заходів з покращення діяльності залізничного транспорту в умовах його реформування та взаємодії з вантажоутворюючими галузями національної економіки за рахунок реалізації методів економіко-математичного моделювання. Методика. Запропонована методика процесу економіко-математичного моделювання включає створення банку даних, основою якого є система паспортів окремих виробничих і територіальних об'єктів. Основний напрямок проектування системи економічної інформації на галузевому рівні – створення інтегрованої системи обробки даних, що погоджує потоки інформації та процедури її обробки на відповідних рівнях. Результати.Проведений у роботі огляд та аналіз існуючих економіко-математичних моделей оптимального планування розвитку й розміщення галузей промисловості дозволяє зробити висновок про необхідність їх використання як конструктивного інструменту вдосконалення існуючого технологічного контуру галузевого планування. Удосконалення галузевого планування й використання багатофакторних економіко-математичних моделей висувають нові вимоги до інформаційного забезпечення планування. Удосконалення методології планування має спричинити і зміни в організаційній структурі управління, у розподілі функцій між різними рівнями управління залізничною галуззю. Створення галузевих і відомчих автоматизованих систем управління вимагає комплексного розгляду методологічного, інформаційного та організаційного аспектів управління залізничною галуззю для проектування взаємодії цих систем із загальнодержавною системою управління національною економікою. Наукова новизна.Запропоновано комплексний підхід до вдосконалення системи планування
діяльності залізничного транспорту з урахуванням потреби в перевезеннях вантажоутворюючих галузей національної економіки на основі методів економіко-математичного моделювання. Практична значимість. Результати виконаного дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності процесу планування діяльності залізничного транспорту з урахуванням його техніко-економічних можливостей та вимог вантажовласників.


Ключові слова


економіко-математичне моделювання, експлуатаційні витрати, залізничний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаєв, О. О. Макроекономічне моделювання економічного розвитку України [Текст] : моно-графія / О. О. Бакаєв, Т. Г. Кравченко,

Т. А. Мукмінова. – Київ : Транспорт України, 2004. – 124 с.

Бакалінський, О. В. Маркетингове забезпечення впровадження перспективних видів залізнично-го рухомого складу [Текст] : монографія /

О. В. Бакалінський. – Київ : ДЕТУТ, 2012. –

с.

Бараш, Ю. С. Управління залізничним транспо-ртом країни [Текст] : монографія / Ю. С. Бараш. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2006. – 252 с.

Дикань, В. Л. Забезпечення ефективності інно-ваційної діяльності підприємств залізничного транспорту [Текст] : монографія / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. – Харків : УкрДАЗТ, 2008. –

с.

Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транспо-рту [Текст]: навчальний посібник /

Ю. Ф.Кулаєв. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : «Фенікс», 2012. – 240 с.

Економіка транспорту [Текст]: навчальний по-сібник / М. В. Макаренко, В. П. Гудкова,

О. Р. Приймук, В. І. Творонович та ін.; за заг. ред. М. В. Макаренко. – Київ : ДЕТУТ, 2014. – 364 с.

Міщенко, М. І. Економіко-організаційні основи функціонування підприємств колійної інфра-структури [Текст] : [монографія] / М. І. Міщен-ко. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. –

с.

Сич, Є. М. Закони економіки транспорту

[Текст] : монографія / Є. М. Сич, В. М. Кислий. – Ніжин : ТОВ «Аспект-Поліграф», 2009. –

с.

Підсумки роботи транспорту України за 2014 р.: Експрес-випуск Державної служби статистики України : Статистика транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55712

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)