DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77596

Еволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезень

K. N. Razumova

Анотація


Мета. Узагальнюючи найбільш відомі представлення різних наукових шкіл, можна стверджувати, що поняття менеджмент пасажирських перевезень на залізничному транспорті включає в себе п’ять складових: сукупність цілей, принципів, функцій, методів і форм управління його підприємствами і об’єднаннями в умовах економічної свободи, розвитку транспортного ринку і конкуренції. Тому управління потрібно розпочинати з правильного формулювання цілей. На залізничному транспорті менеджер – це керівник підприємства чи об’єднання, що має спеціальну підготовку в галузі управління транспортним виробництвом в умовах розвиненому ринку перевезень, робіт, послуг і конкуренції. Можна сміливо стверджувати, що криза, яка вибухнула в економіці України і у транспортній галузі, це наслідок низької кваліфікації керівників (менеджерів), відсутності у них нових знань і досвіду. Аналіз економічної сторони такої соціальної, морально етичної норми або загального правила дозволяє зробити висновок про те, що в умовах ринку це вигідно. Чесність всіх страхує від імовірності обману, багатьох інших випадків, прискорює укладання та реалізацію угод, а отже, і оборот капіталу в частині якнайшвидшого просування продукції до споживача, збільшує обсяги її реалізації, доходи і прибуток кожного учасника виробництва і збуту продукції. Тому за кордоном з порушниками зазначеного принципу, загально визнаної моральної норми обходяться жорстко: з ними перестають мати справу або вимагають попередньої оплати, що різко знижує конкурентоспроможність та ефективність суб’єкту господарювання. Методика. Для вирішення задач такого класу в статті запропоновано застосувати метод групування та аналізу даних, при вирішенні економічних проблем пасажирських перевезень та прийнятті економічно обґрунтованих управлінських рішень. Наукова новизна. Запропоновано для досягнення цілей суб’єктами господарювання в умовах ринку і конкуренції при прийнятті управлінських рішень використання нових соціально-економічних принципів. 


Ключові слова


менеджмент; ефективність, конкуренція, транспорт; пасажирські перевезення

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

Аксьонов І.М. Маркетинго-логістичний менеджмент в сфері перевезень. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2012 – 288 с.

Аксенов И.М. Маркетинг на объектах транспорта: Монография. – Нежин: ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 336 с.

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарина, 1999. – 528 с.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 1997. – 112 С.

Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 661 с.

Перепелюк А.В., Ейтутис Г.Д. Основы менеджмента на железнодо-рожном транспорте. – Днепропетровск: Континет, 1996. – 182 с.

Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб і доп.–Тернопіль: Карт-бланш, 2003.–490 с.

Разумова К.М. Системний економічний аналіз у менеджменті пасажирських перевезень: Монографія. – Київ: Кондор-Видавництво, 2014. – 240 с.

Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент. Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)