DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77602

Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень

T. Charkina

Анотація


Мета. Для підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень необхідно дослідити та проаналізувати фактори, які безпосередньо впливають на конкурентну боротьбу на ринку транспортних послуг, визначити методи конкуренції, які можна рекомендувати пасажирському департаменту для підвищення ефективності його діяльності. Методики. Для проведення досліджень в роботі використовувалися методи: конкуренції, математичної статистики, математичного аналізу, статистичного групування та прийняття рішень і системний підхід. Результати. Для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень на сучасному транспортному ринку ПАТ «УЗ» залежно від сили конкуренції в транспортній галузі мусить використовувати одночасно такі стратегії поведінки продавця послуг: адаптацію, диверсифікацію, диференціацію, інтеграцію інновацію та концентрацію. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку термінологічне визначення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень – це перевезення, що мають особливі властивості (надійність, ритмічність, безпека руху, комфорт, відносно висока швидкість і низька собівартість перевезень та розвинутий спектр додаткових послуг), які відрізняють їх від інших видів перевезень і відповідають потребам та вимогам конкурентного ринку з урахуванням величини витрат на задоволення запитів пасажирів. Набуло подальшого розвитку термінологічне поняття «ринок транспортних послуг» – це умовне місце купівлі та продажу послуги на перевезення пасажирів, які відбуваються на теренах України та закордонних країн в умовах інтенсивної конкуренції з додержанням етичних та правових норм і правил. Практична значимість. Запропонована класифікація методів конкуренції, які можна використовувати для підвищення конкурентоспроможності пасажирських перевезень. Це дозволить визначити вагомість кожного з них та сконцентрувати зусилля на отриманні найбільшого ефекту від їх впровадження.


Ключові слова


ринок транспортних послуг; конкуренція; конкурентоспроможність пасажирських перевезень

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонов І. М. Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезеньв далекому сполученні / І. М. Аксьонов, К. М. Разумова // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Вип. 10. – С. 40-44.

Бараш Ю. С. Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда / Ю. С. Бараш, О. О. Матесевич // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Вип. 9. – С. 13-18.

Бараш Ю. С. Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні / Ю. С. Бараш, Т. В. Полішко, А. В. Момот // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 7. – С. 7-11.

Бараш Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна // Монографія / Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. Ім.. акад.. В. Лазаря на. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. 184 с.

Божок Н. О. Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів / Н. О. Божок, Ю. В. Булгакова, А. Л. Пуларія // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 8. – С. 88-94.

Гненний О. М. Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві / О. М. Гненний, А. В. Вишнякова / Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Вип. 9. – С. 105-112.

Директива 91/440 ЕЭС Совета от 29 июля 1991 года, касающаяся развития железных дорог сообщества // Official № L 237. – 1991. – С. 25-28.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – Т.3. – 952 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Т.1. – 864 с.

Мельник Т. С. Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання транспортних послуг / Т. С. Мельник, О. В. Христофор // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – Вип. 10. – С. 77-86.

Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Учеб. пособ. / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 544 с. (Подарочное издание для бизнесменов).

Чаркіна Т. Ю. Удосконалення класифікації пасажирських поїздів в Україні / Т. Ю. Чаркіна // Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. «Проблеми економіки транспорту». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транспорт. ім. акад. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 7. – С. 7-11.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)