Удосконалення обліку витрат в дистанції електропостачання

K. Rogovaya, G. S. Piatygorets

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку витрат в дистанції електропостачання. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати методи аналізу, синтезу та порівняння, дедукції, індукції, логіки та абстрагування. Результати. У роботі наведено рекомендації, що частково розв’язують проблему удосконалення обліку експлуатаційних витрат та їх оптимізації в дистанції електропостачання. Наукова новизна. В роботі наведено пропозиції щодо удосконалення обліку витрат, серед яких можна виділити організацію обліку витрат за стадіями технологічного процесу, бюджетування доходів і витрат на виробництво, створення системи обліку витрат і калькулювання собівартості, що відбиває специфіку підприємства. Практична значимість. Використання наведених результатів дозволить оптимізувати експлуатаційні витрати дистанцій електропостачання.

Ключові слова


дистанція електропостачання; облік; контроль; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318, із змінами та доповненнями.

Попко О. В. Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. В. Попко; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л., 2004. – 20 с.

Дерій В. А. Термін «витрати» і його трактування для потреб обліку та контролю / В. А. Дерій // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 154-160.

Должанський А. М. Вдосконалення діючої системи витрат на промислових підприємствах / А. М. Должанський, О. Г. Фіновський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 203-208.

Боїла Л. І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту / Л. І. Боїла // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (51). – С. 153-156.

Нусінов В. Я. Аналіз та контроль рівня витрат та видатків на промислових підприємствах / В. Я. Нусінов, Є. В. Міщук // Вісник МНТУ. – 2012. – № 3 (7). – С. 186-194.

Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т. В., Канурна З. Ф., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2007. – 480 с.

Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навч. посібник / Загородній А. Г., Партин Г. О., Пилипенко Л. М. – [3-тє вид., перероб. і доп.] К.: Знання, 2007. – 550 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77608

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)