DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95609

До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування

O. Hnennyj, A. Mohammadreza

Анотація


Мета. Розробка методичних підходів до оцінки вартості життєвого циклу виробу в галузі машинобудування та побудови критерію відбору машинобудівної продукції на базі вартості життєвого циклу виробу. Методика. Життєвий цикл розуміється як сукупність взаємопов’язаних процесів послідовної зміни стану виробу від дослідження до припинення його експлуатації та утилізації. Під елементом вартості життєвого циклу виробу мають на увазі фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. Методично визначення вартості життєвого циклу виробу ґрунтується на дисконтуванні прогнозних величин елементів життєвого циклу за період, що дорівнює його тривалості. Результати. Економічно обґрунтоване рішення щодо вибору інноваційного продукту з позиції споживача можливо прийняти з використанням показника вартості життєвого циклу виробу. Вона визначається як сума поточних вартостей елементів життєвого циклу виробу, які розглядаються як фінансовий еквівалент витрат, пов’язаних з певним процесом життєвого циклу виробу. При визначенні вартості життєвого циклу для порівняння виробів необхідно використовувати однакові умови щодо рівня цін, ставки дисконту та періоду дисконтування. Критерієм відбору пропозиції виробника (розробника) є найменша величина вартості життєвого циклу виробу за умови її визначення для однакового періоду дисконтування, в однаковому рівні цін, за умови рівності ставки дисконту та забезпечення порівнянності за продуктивністю виробів, що розглядаються. Якщо не забезпечується порівнянність за названими умовами, порівняння за вартістю життєвого циклу не забезпечує відбору найбільш ефективного варіанта. Якщо тривалість життєвого циклу виробів, що розглядаються, є різною, порівнянності за періодом дисконтування можна досягти порівнянням поточної вартості життєвих циклів, що повторюються в періоді часу, який дорівнює найменшому спільному кратному тривалості життєвих циклів виробів, що розглядаються. Порівнянність за рівнем цін забезпечується коригуванням вартостей життєвого циклу індексним методом. Відмінність у продуктивності виробів, що розглядаються, враховується порівнянням за показником питомої вартості життєвого циклу на одиницю продуктивності, що визначається як відношення вартості життєвого циклу виробу до його продуктивності. Наукова новизна. У роботі удосконалено критерій порівняльної економічної ефективності інновацій на підставі зіставлення вартості життєвого циклу виробів, який, на відміну від існуючих, забезпечує порівнянність варіантів за періодом дисконтування, рівнем цін та продуктивністю виробів, що дозволяє використовувати показник вартості життєвого циклу виробу для порівняння машин з різним терміном експлуатації та різною продуктивністю. Практична значимість. Розроблені методичні підходи можуть використовуватися для відбору найбільш привабливих пропозицій виробників або розробників промислової продукції при проведенні тендерів на етапах визначення розробника інноваційного продукту машинобудування або визначення постачальника машинобудівної продукції. Також вони можуть застосовуватися розробниками інноваційного продукту для відбору найкращих технічних рішень та з іншою метою.


Ключові слова


життєвий цикл виробу; вартість життєвого циклу виробу; поточна вартість; дисконтування; економічна ефективність інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – Киев : Эльга-Н, 2001.– 512 с.

Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. О. Бланк. – Київ : Лібра, 2006.

Визначення економічної ефективності витрат на розробку, створення, освоєння виробництва та впрова-дження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень / Ю. С. Бараш, О. М. Гненний, С. В. Мямлін, О. М. Пшінько, В. І. Приходько, Ю. М. Федюшин, О. А. Шкабров // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2005. – Вип. 7. – С. 98–105.

Гненний О. М. Оцінка порівняльної ефективності пасажирських вагонів з різною кількістю місць / О. М. Гненний // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 24. – С. 209–213.

Гненний О. М., Чернова Н. С. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних программ / О. М. Гненний // Збірник наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Про-блеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 7. – С. 37–46.

Гненный О. Н., Гненный Н. В. Определение экономической эффективности пассажирского вагона ново-го типа / О. М. Гненный, Н. В. Гненный // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-заряна. – 2007. – Вип. 14. – С. 255–260.

ДСТУ ISO 14040:2004. Екологічне керування; Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура [Текст]: офіц. вид. / В. Лозанський (пер. і наук.-техн. ред.). – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – ІV, 10 с.

ДСТУ ISO 14041:2004. Екологічне керування; Оцінювання життєвого циклу. Визначання цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO 14041:1999, IDT) / В. Лозанський (пер.і наук.-техн.ред.), В. Мироненко (пер.і наук.-техн.ред.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 20с. — (Національний стандарт України).

Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте : учеб.-метод. пособие / сост. Ю. Ф. Кулаев. – Киев : Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвести-ційних проектів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-п

Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Ю. М. Правик. – Київ : ЦУЛ, 2008.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)