Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі

H. Omelchak

Анотація


Мета. Необхідність реформування системи управління транспортним комплексом викликана економічною ситуацією в країні. На сьогодні основним є реформування залізничної галузі, яке передбачає вирішення таких надзвичайно важливих завдань, як оновлення й технічне переоснащення, підвищення ефективності використання наявних ресурсів, що дозволить покращити фінансово-економічний стан галузі й підвищити рівень її конкурентоcпроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Залізничний транспорт має стратегічне значення не тільки в питаннях функціонування та розвитку транспортної системи, а й в контексті економіки країни в цілому. Тому трансформаційні процеси, що відбуваються в залізничній галузі, є визначальними для досягнення успіху в усіх економічних реформах держави. Мета статті – дослідити основні проблеми та здобутки розвитку залізничної галузі, зокрема на шляху реалізації структурної реформи, довести неможливість подальшого відтермінування трансформації галузі на ринкових засадах та запропонувати механізм її подальшого розвитку та реформування. Методика. Структурна перебудова економіки України, орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних виробництв на противагу матеріало- і енергоємним виробництвам, припускає створення умов для безперервного оновлення технологій і продукції, зростання освітнього рівня та удосконалення управління шляхом інновацій, що базуються на новітніх наукових знаннях. Результати. Обґрунтована актуальність проблеми реформування залізничного транспорту України. Проаналізовано ситуацію щодо реформування залізничного транспорту України. Запропоновано напрямки реформування залізничного транспорту. Запропоноване дослідження має системний підхід до групування, систематизації та аналізу факторів реформування залізничного транспорту. Практична значимість. Запропоновано перелік заходів, які допоможуть реформувати залізничний транспорт України в нових умовах функціонування та на найближчу перспективу.


Ключові слова


залізничний транспорт; реформування; структурні перетворення; стратегія розвитку; транспортний сектор; залізнична галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010 – 2019 рр.: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390 (в редакції постанови Кабінету Мініс-трів України 26.10.2011 р. № 1106) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 25.11.2016).

Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток : монографія / Л. С. Головкова. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 340 с.

Особливості конкурентоспроможності залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Я. М. Панчи-шин. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EIS N_2009/Economics/44027.doc.htm (дата звер-нення 25.11.2016).

Конкуренція та конкурентоспроможність на транспортному ринку: методологія аналізу [Електронний ресурс] / Є. М. Сич, О. В. Бойко, Ю. В. Бігун– Режим доступу: jrnl.nau.edu.ua/index.php / PPEI/artic le/download/2510/2500 (дата звернення 27.11.2016).

Розвиток залізничного транспорту України в умовах здійснення структурних реформ у галузі та забез-печення економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / К. Михайличенко. – Режим доступу: http://www.ekuzt.gov.ua/node/109 (дата звернення 27.11.2016).

Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. – 2010. – № 10. – С.178–181.

Підсумки роботи транспорту України за 2014 рік (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) [Електронний ресурс] // Експрес- випуск № 5/0/05.2вн-15, від 16.01.2015 р. Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 26.11.2016)

Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ в галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1662/(дата звернення 25.11.2016).– Назва з екрану.

Укрзалізниця. Інвесторська презентація: Фінансові результати та операційні результати 2014 року [Еле-ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/files/file/IR_Preso_2015- 02- 23.pdf(дата звернення 25.11.2016). – Назва з екрану.

Складено і розраховано за даними Держстату України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/tiz.htm (дата звернення 25.11.2016).

Біла книга ЄС – Транспорт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.transportukraine.eu/sites/default/files/white_book_transport_2050_ukr_0.pdf (дата звернення 25.11.2016).
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95616

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)