DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95617

Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України

M. M. Semenyak

Анотація


Мета. Робота присвячена обґрунтуванню важливості інвестування в людський капітал у процесі реформування залізничного транспорту. Методика. Для розв’язання поставлених завдань, визначення стану наукової проблеми, теоретичних та практичних аспектів дослідження в статті використовувався метод теоретичного пошуку (аналіз наукової літератури й нормативної документації, узагальнення практичного досвіду та порівняння, класифікація, систематизація). Результати. У роботі наведено теоретичний огляд нині існуючої проблеми щодо оптимізації залізничного транспорту в умовах реформування через інвестиції в людський капітал. Доведено необхідність постійного підвищення кваліфікації працівників залізниці на якісно новому рівні. Аргументовано необхідність вдосконалення законодавчої бази в цьому напрямку. Узагальнено теоретичний матеріал щодо необхідності інвестування в людський капітал в умовах реформування залізничного транспорту. Досліджено питання щодо формування складових людського капіталу для покращення розвитку висококваліфікованої робочої сили з метою досягнення ефективності та конкурентоспроможності залізничної галузі. Практична значимість. Теоретично окреслена необхідність використання інноваційних технологій, передового досвіду європейських країн у процесі перепідготовки кадрів, що сприятиме покращенню якості освіти працівників залізничної галузі, розвитку людського капіталу в умовах реформування.

Ключові слова


людський капітал; формування людського капіталу; залізнична галузь; інвестиції; реформування; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Акулов М. Г. Економіка праці і соціально трудові відносини : навч. посіб. / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

Башнянин Г. І. Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія. У 2 ч. Ч. 1, 2 / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. – Київ : Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – Київ : КНЕУ, 2001. – 328 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – Київ :Знання, 2004. – 535 с.

Дахно І. І. Міжнародна економіка : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МАУП, 2006. – 248 с.

Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : моногра-фія / Ю. С. Бараш, А. В. Момот. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 137 с.

Корицкий А. В. Введение в теорию человеческого капитала : учебное пособие / А. В. Корицкий. – Ново-сибирск : СибУПК, 2000. – 112 с.

Манів З. О. Регіональна економіка : навч. посіб./ З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Маг-нолія-2006, 2011. – 638 с.

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1390 – Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-п

П'ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : навч.-метод. посіб. для студентів та магістрантів вищої школи / Г. П. П'ятакова, Н. М. Заячків-ська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 55 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)